ระบบนิเวศ

รูปภาพของ pdn32360

ความสัมพันธ์ระหว่งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

       บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

1. ผู้ผลิต ( producer ) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ ได้แก่ พืช

2. ผู้บริโภค ( consumer ) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ และผู้บริโภคซากสิ่งมีชีวิต

3. ผู้ย่อยสลาย ( decomposer ) หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ และดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น จุลินทรีย์ เห็ด รา

       ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 3 ลักษณะ คือ

1. ความสัมพันธ์แบบได้รับประโยชน์ (+)

2. ความสัมพันธ์แบบเสียประโยชน์ (-)

3. ความสัมพันธ์แบบไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ ( 0 ) 

       กลุ่มสิ่งมีชีวิตใระบบนิเวศมีความสัมพันธืซึ่งกันและกัน  ซึ่งจำแนกความสัมพันธืของสิ่งมีชีวิตได้ดังนี้

1) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบภาวะที่ต้องพึ่งพา (Mutualism) เมื่ออยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด : สิ่งมีชีวิต 1(+) ,สิ่งมีชีวิต 2 (+) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด : สิ่งมีชีวิต 1(-),สิ่งมีชีวิต 2 (-) ลักษณะของความสัมพันธ์ ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ไม่แยก จากกัน เช่น โปรโตซัวในลาไส้ปลวก

                                    

                                                                           โปรโตซัวในลำไส้ปลวก                                                                                                                ที่มา  : http://www.bio.miami.edu/ecosummer/lectures/lec_symbiosis.html                                                                                                                                                                                                                       2) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation) เมื่ออยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด :สิ่งมีชีวิต 1(+) ,สิ่งมีชีวิต 2 (+) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด : สิ่งมีชีวิต 1(0),สิ่งมีชีวิต 2 (0) ลักษณะของความสัมพันธ์ : ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ แต่ สามารถแยกกันได้ ไม่แยก จากกัน เช่น โปรโตซัวในลาไส้ปลวกจาเป็นต้องอยู่ด้วยกัน   

     

 ปลาตูนการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล

ที่มา : http://www.bio.miami.edu/ecosummer/lectures/lec_symbiosis.html

3) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบภาวะที่มีการเกื้อกูล (Commensalism) เมื่ออยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด: สิ่งมีชีวิต 1(+) ,สิ่งมีชีวิต 2 (0) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด : สิ่งมีชีวิต 1(-),สิ่งมีชีวิต 2 (0) ลักษณะของความสัมพันธ์ : สิ่งมีชีวิต 1 ได้รับประโยชน์ ถ้าแยก กันสิ่งมีชีวิต 1 จะเสียประโยชน์ เช่น นกทารังบนต้นไม้

                                                                                                                                                                                     นกทำรังบนต้นไม้                                                                                                                 ที่มา :  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nonlock&month=08-                                                                                                           2009&date=23&group=4&gblog=21                                                                                                                                                                                                                                              4) ลักษณะการอยู่ร่วมกัน: แบบภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism) เมื่ออยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด: สิ่งมีชีวิต 1(+) ,สิ่งมีชีวิต 2 (0) เมื่อแยกจากกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด :สิ่งมีชีวิต 1(-),สิ่งมีชีวิต 2 (0) ลักษณะของความสัมพันธ์ : สิ่งมีชีวิต 1 ย่อยสลายสิ่งมีชีวิต 2 ให้เน่าเปื่อยผุพัง ถ้าแยกกันฝ่าย 1 จะเสียประโยชน์ เช่นเห็ด รา ย่อยสลายกิ่งไม้ที่ตายแล้วของต้นไม้

                                     

 เห็ด รา ย่อยสลายกิ่งไม้ที่ตายแล้วของต้นไม้

ที่มา : http://www.bwc.ac.th/pan/m5site/web_site/508/ecosystem/food%20chain.htm 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์