การประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ

ชื่อผลงาน :  การประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียน


บ้านควนฟ้าแลบ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


 


ผู้ประเมิน : นายวีระศักดิ์  ชยโสภัฏฐ์


 


ปีที่ประเมิน : 2555


 


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


 


การประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการส่งเสริมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครูจำนวน 8 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน  7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 จำนวน 51  คน  และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 51  คน และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินด้านบริบทของโครงการอีก 10 คน  ในการประเมินใช้วิธีประเมินแบบซิปป์ ( CIPP  Model )  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้


 


ผลการประเมิน


 


ผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สรุปได้ดังนี้


1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด  ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านความเหมาะสมของเนื้อหาของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และข้อวัตถุประสงค์และเนื้อหาของกิจกรรมการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด


  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านปัจจัยเบื้องต้นของตามโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากบุคลากรในหน่วยงานด้วยดี  อยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เนื้อหาและเอกสารการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
                    3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการดำเนินการตามแผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการให้ความสำคัญของผู้รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการติดตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นที่ต้องนำเข้าสู่ระบบการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อการออกแบบรายงานและจัดทำรายงานการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ข้อคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อการติดตามและตรวจสอบการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนเป็นระยะทุกเดือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อการให้คำแนะนำในการดำเนินงานทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อการประสานงานของภายในหน่วยงานและผู้ปกครอง และชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติงานสำเร็จตามกำหนด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และข้อ การติดตามการจัดเก็บข้อมูลโดยการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง


                    4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นตอนดังนี้


                        4.1 ระดับวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลหลังสิ้นสุดโครงการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคารวธรรม  ส่วนด้านปัญญาธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด


    4.2  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่าด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและด้านกิจกรรมการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียน ริบทเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควรฟ้าแลบ สำนักงมากที่สุด  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยข้อระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อเนื้อหาของโครงการและเอกสารประกอบมีประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด


 


2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินโครงการในครั้งต่อไป


2.1  จากการประเมินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   พบว่า  สามารถจัดทำได้ในทุกโรงเรียน  ทุกระดับเพียงแต่ควรมีการปรับปรุงกิจกรรม  การปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา บริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือท้องถิ่น เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในระยะยาวและยั่งยืน


2.2  ควรมีการประเมินความคงสภาพของการดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  อย่างเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง


  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์