ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง                  ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย

                                ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน

                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา             นางสาวไซลัน  สาและ

ปีการศึกษา           2556

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๑
บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา
2556 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 25 คน ึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) โดยการจับสลาก มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) กลุ่มที่ศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
4
MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย จำนวน 18 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบแบบทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Group )

                ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75/75

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5088  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.88  

                3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์