รายงานการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้

 ชื่อผลงาน             :  รายงานการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้


ผู้ศึกษา                  :  นายธัชกร  เหมือนแม้น


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ


   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  สังกัดกรมส่งเสริมการ


   ปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี


ปีที่ศึกษา               :   2555


บทคัดย่อ


การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์ คือ   1. เพื่อวิเคราะห์สภาพและปัญหาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6   2. เพื่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  3. เพื่อประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มครู/บุคลากรทางการศึกษา  ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา  2555  จำนวน   30  คน  ในกลุ่มนี้ได้ทำการศึกษากับประชากรทั้งหมด และกลุ่มที่ 2   กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำนวน  240 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ แบบสอบถามจำนวน  5 ฉบับ  ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบ ถามความคิดเห็น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 2 แบบสอบ ถามความคิดเห็น ของครู/บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครู/นักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับ การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ฉบับที่ 4   แบบสอบถามประเมินตนเองของครู เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู  ตามการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test


 


 


ผลการศึกษาพบว่า


                1. การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 พบว่า  การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 ยังไม่มีการพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเท่าที่ควร  จึงเห็นควรมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่ละด้าน  ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น


                2.  การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนา โดยจำแนกเป็น การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ด้านกายภาพ  1 โครงการ การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ 8 โครงการ และการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัดการ  4  โครงการ


                3. ประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า


3.1 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ


ดำเนินงานและคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินงานตามโครงการ รวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.17  ซึ่งมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก


                                3.2  ครู/ บุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   สูงกว่าก่อนพัฒนาในทุกรายการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01


                                3.3  ครู/ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก ทุกโครงการ


                                3.4  ครู/ บุคลากรทางการศึกษา  ประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  เพื่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18 


3.5  ความคิดเห็นของนักเรียน  ต่อการจัดการเรียนการสอน ของ ครู /บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.14


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์