รายงานการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้

 ชื่อผลงาน             :  รายงานการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้


ผู้ศึกษา                  :  นายธัชกร  เหมือนแม้น


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ


   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  สังกัดกรมส่งเสริมการ


   ปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี


ปีที่ศึกษา               :   2555


บทคัดย่อ


การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์ คือ   1. เพื่อวิเคราะห์สภาพและปัญหาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6   2. เพื่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  3. เพื่อประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มครู/บุคลากรทางการศึกษา  ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา  2555  จำนวน   30  คน  ในกลุ่มนี้ได้ทำการศึกษากับประชากรทั้งหมด และกลุ่มที่ 2   กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จำนวน  240 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ แบบสอบถามจำนวน  5 ฉบับ  ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบ ถามความคิดเห็น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 2 แบบสอบ ถามความคิดเห็น ของครู/บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครู/นักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับ การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ฉบับที่ 4   แบบสอบถามประเมินตนเองของครู เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู  ตามการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test


 


 


ผลการศึกษาพบว่า


                1. การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 พบว่า  การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 ยังไม่มีการพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเท่าที่ควร  จึงเห็นควรมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่ละด้าน  ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น


                2.  การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนา โดยจำแนกเป็น การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ด้านกายภาพ  1 โครงการ การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาการ 8 โครงการ และการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัดการ  4  โครงการ


                3. ประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า


3.1 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ


ดำเนินงานและคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินงานตามโครงการ รวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.17  ซึ่งมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก


                                3.2  ครู/ บุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   สูงกว่าก่อนพัฒนาในทุกรายการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01


                                3.3  ครู/ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก ทุกโครงการ


                                3.4  ครู/ บุคลากรทางการศึกษา  ประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  เพื่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18 


3.5  ความคิดเห็นของนักเรียน  ต่อการจัดการเรียนการสอน ของ ครู /บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.14


 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 284 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29806