คณะจิตรกรรมฯ มศก.รับตรง

คณะจิตรกรรมฯ มศก.รับตรง
          คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกระบบสอบตรง ในปีการศึกษา 2552 ซึ่งแบ่งการรับสมัครสอบเป็น 2 ประเภท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2551
          1.ประเภททั่วไปเพื่อสอบเข้าทุกสาขาวิชา รับจำนวน 40 คน
          2.ประเภททั่วไปเพื่อสอบเข้าสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ รับจำนวน 10 คน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
          การรับสมัคร
          ให้ผู้สมัครเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ 
http://www.psg.su.ac.th ทำการสมัครสอบกับโปรแกรม
การรับสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติดังนี้
          -ให้เลือกสมัครสอบตามประเภทที่มีให้เลือกตามความประสงค์ หากสมัครทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องระบุลำดับที่ โดยเรียงลำดับตามความต้องการ
          -ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยันการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร และบัตร
ประจำตัวสอบ ทั้งนี้ เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนคนเดียว ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด
          -โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่กำหนด
          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง เอกสารที่ส่งถึงคณะจิตรกรรมฯแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ (ทั้งสองส่วน) กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย
          2.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคาร (ฉบับจริง) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัคร ประเภทการสอบที่ระบุจำนวนวิชาที่สอบ โดยให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง
          3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ต้องมีสำเนาวุฒิบัตรการศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
          4.สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย ต้องมีหนังสือจากสถาบันศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ที่แสดงผลการศึกษาล่าสุด เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา ที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
          5.ผู้สมัครทุกคนต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุเลขประจำตัวนักเรียนไว้ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) สำหรับผู้สมัครอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้านแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
          6.ซองจดหมายขนาด 11x12 ซม. จำนวน 2 ซอง จ่าหน้าซอง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้สมัคร พร้อมผนึกแสตมป์ เพื่อคณะจะได้ส่งบัตรประจำตัวสอบและผลการสอบกลับไปให้ผู้สมัครในภายหลัง
          การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
          -จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยบรรจุใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดลงในซองขนาด 2 พับ (ขนาดใหญ่)โดยจัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) และจ่าหน้าซองถึงนางนภัสนันท์ อินทรโพธิ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200(ที่ทำการไปรษณีย์ ปทฝ.หน้าพระลาน ) ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน-วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ คณะ ถือตามวันเวลาที่ประทับตราหน้าซองจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
          -นำส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน-วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551 (เว้นวันอาทิตย์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2225- 8991, 0-2221-0820 หรือ 0-2623-6115-22 ต่อ 1304, 1305, 1306 และ 1326

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105150 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
         ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์