มหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเรียนป.ตรีโครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเรียนป.ตรีโครงการพิเศษ
          มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2552 ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2551
          1.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สอวน.)
          2.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
          3.โครงการบุตรเกษตรกร
          4.โครงการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
          5.โครงการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
          6.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
          6.1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย
          6.2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย
          6.3 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดุริยางคศาสตร์สากล
          7.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
          7.1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
          7.2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านเชียร์กีฬา
          8.โครงการผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
          9.โครงการทายาทธุรกิจ
          10.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
          11.โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
          12.โครงการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เข้าศึกษาในโควตาพิเศษถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
          13.โครงการรับนักเรียนที่ผ่านโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน Generation P
          14.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศวร)
          15.โครงการทุนวิทยาศาสตร์นเรศวร (วมน.)
 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
          ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการความทราบแล้วนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนิสิตตามโครงการดังกล่าว ประจำปีการศึกษา 2552 ดังมีรายละเอียดดังนี้
          คุณสมบัติทั่วไป
          1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 หรือชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3)พุทธศักราช 2544 และต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2551 เท่านั้น
          3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ยวิชา
เคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ หรือดาราศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
          4.ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          6.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรค
เหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
          7.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน
กระทำโดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          8.เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (ค่าย 2)
          9.ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบวัดความถนัดทั่วไป (B-GAT) ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
          10.สามารถเลือกได้ 5 ลำดับ/สาขาวิชา
          11.ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ หลังสำเร็จการศึกษา
          12.เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2551 แล้ว นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และ
          13.นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผล
การสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
          คุณสมบัติเฉพาะ
          คณะทันตแพทยศาสตร์
          1.กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 หรือชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3)พุทธศักราช 2544 หรือกำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พะเยา และอุทัยธานี
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
          3.มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
          4.ต้องสามารถทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
          5.ก่อนเข้าศึกษาสามารถทำสัญญาเพื่อรับราชการภายหลังสำเร็จการศึกษา ตาม
ระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล
          6.ผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ โดยจะ
ต้องเข้ารับการทดสอบความพร้อมในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบอาชีพ เช่น ความสามารถในการแยกแยะสี (ไม่รับผู้ที่ตาบอดสี) การตรวจร่างกายโดยละเอียด และการตรวจทางจิตเวช หากผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
          7.ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
ตาบอดสี
          8.ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางกาย อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ
          9.นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม จะถูกตัด
สิทธิ์ในการสมัครการรับผ่านในระบบกลาง (Admissions) สกอ.
          คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรคู่ขนาน)
          -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
          สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
          -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
          -ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือ ตาบอดสี
          สาขาวิชารังสีเทคนิค
          -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
          สาขาวิชากายภาพบำบัด
          -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
          -มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
          -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
          คุณสมบัติเพิ่มเติมของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
          ต้องเป็นผู้สามารถทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ได้ตามสัญญา
ดังกล่าว มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้
          1) หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับราชการ หรือทำงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาของสาขาที่ตนศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน สำหรับสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
          2) หากไม่ยินยอมรับราชการ หรือทำงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนดตามคำสั่งดังกล่าว จะต้องชดใช้ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 400,000 บาท สำหรับสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
          3) กรณีที่เข้ารับการชดใช้ไปบ้าง แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวนเงินที่จะต้อง
ชดใช้ตามข้อความในข้อ 2 จะต้องลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลารับราชการไปบ้างแล้ว
          4) หากสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเข้ารับราชการหรือทำงานได้เพราะขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนเงินตามข้อ 2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญา
 อนึ่ง ในการทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีผู้ค้ำประกัน
ด้วยสาระสำคัญของสัญญาค้ำประกันและผู้ค้ำประกันมีดังนี้
          1) ยอมรับผิดตามความผิดของนิสิต
          2) เป็นผู้มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์
          3) ถ้าไม่มีหลักทรัพย์อาจใช้ข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ตำรวจ มียศ
ตั้งแต่ร้อยเอก หรือร้อยตำรวจเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
           หมายเหตุ : การดำเนินการตามข้อ 4 ดังกล่าวข้างต้น จะต้องทำเป็นสัญญาแนบท้าย
สัญญาการเป็นนิสิตวิชานั้น ๆ ด้วย
          หลักฐานประกอบการรับสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร กรอกข้อความให้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์
          2.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
          3.บัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
          4.สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (รับรองสำเนา
ถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
          5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
          6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
          7.สำเนาใบเกียรติประวัติการเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
(ค่าย 1 และ 2) จำนวน 1 ชุด
          ขั้นตอนการสมัคร
          -Download ได้ที่
www.acad.nu.ac.th/acad_admission/ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28
กันยายน 2551
          -ขอรับใบสมัครได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2551
          สนใจสมัครด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท วันที่ 27-28 กันยายน 2551 ที่กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105153 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก
www.elearneasy.com


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์