เกษตรศาสตร์รับโควตาพิเศษป่าไม้

เกษตรศาสตร์รับโควตาพิเศษป่าไม้
          อาจารย์ดำรงค์ ศรีพระรา คณบดีคณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงการรับสมัครโควตาวนศาสตร์ว่า ทางคณะจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2552 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่  28 พฤศจิกายน 2551 จำนวน 185 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
          หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          1.หลักสูตร 4 ปี
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) รับจำนวน 100 คน
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)  รับจำนวน 25 คน
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) รับจำนวน 25 คน
          2.หลักสูตร 5 ปี
          -หลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) รับจำนวน 35 คน
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) และหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1.1 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง
          1.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
          1.3 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50
          1.4 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม
          2.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          2.1 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง
          2.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
          2.3 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.0
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ตามความเป็นจริง พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด และแนบรูปถ่ายอีก 1 รูป เขียนชื่อ นามสกุล และ โรงเรียนไว้ที่ด้านหลังรูปถ่ายด้วย
          2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) พร้อมกับระบุแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้ จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียนและลงนามกำกับด้วย
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครต้องรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
 4.สำเนาหลักฐานใบรับรองหรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะผู้ที่ใช้คุณสมบัติ ข้อ 1.4 โดยผู้สมัครต้องรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
          5.หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 374-0-00650-4 ตามแบบ บส.วน.2 ที่แนบมาด้วยแล้ว หรือซื้อธนาณัติสั่งจ่ายในนาม คณบดีคณะวนศาสตร์ ปณ.เกษตรศาสตร์ 10903 และแนบมาพร้อมใบสมัคร
          วิธีการสมัคร
          -download ใบสมัครได้จาก
http://www.forest.ku.ac.th หรือถ่ายเอกสารใบสมัครที่แนบมาพร้อมกับประกาศคณะวนศาสตร์
          -กรอกใบสมัคร พร้อมให้อาจารย์ประจำชั้นและผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่รับรอง และจัดเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่ระบุในข้อ 3 แล้วสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนถึงคณบดีคณะวนศาสตร์ ตู้ ปณ. 1054 เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903 ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้คณะวนศาสตร์จะถือเอาวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่สมัคร
          สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.forest.ku.ac.th หรือโทร.0-2942-8123, 0-2579-0520 ต่อ 106-108

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105155 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
           ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก
www.elearneasy.com


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์