การศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี กลุ่มสาระการเรีนรรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)

ชื่อเรื่อง                     การศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง สีสันของเสียงและ

                               จังหวะของดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี) 

                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ผู้ศึกษาค้นคว้า                นายวีรนันท์  นารีบุตร

สถานที่                                โรงเรียนบ้านแสนสำราญ   อำเภอเลิงนกทา 

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2

ปีที่ศึกษา                          ปีการศึกษา   2555

 

 

บทคัดย่อ

 

                      การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์(1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล จากการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2555   โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  อำเภอเลิงนกทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2  จำนวน  5  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

                      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย  (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  8  เรื่อง   (2) คู่มือการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

(3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย  ( P ) ระหว่าง  0.30  ถึง   0.79   ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่  0.40  ถึง   0.76   มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88   และ (4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

การทดสอบค่าที (t –test) 

                      ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

                      1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิศิลปะ (สาระดนตรี)  เรื่อง สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี   กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  อำเภอเลิงนกทา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร   เขต  2  มีประสิทธิภาพ  85.75  / 84.00   สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80 / 80

                      2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.73   แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ  73.00 

                      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง เรื่อง สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

.01 (t = 20.55**)

                      4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง สีสันของเสียงและจังหวะของดนตรี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)   อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  (= 4.71 , S.D. =  0.46 )

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์