ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อเรื่อง             ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

                      เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า      นายปกาสิต  วัฒนานุสิทธิ์

ชื่อหน่วยงาน      โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

บทคัดย่อ

 

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มุ่งให้ผู้เรียน เป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่เป็นการสอนของผู้สอน หรือการสร้างความขัดแย้งทางปัญญา มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ก่อให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรอง ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีดวามมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ (3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจาก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 2 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1จำนวนนักเรียน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.86 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (rcc)  เท่ากับ 0.96 และ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้ง 0.39 ถึง 0.92 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้

1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์         เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.55/79.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎี    คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.63

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำไปพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 75 คน กำลังออนไลน์