การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ


 


ชื่อเรื่อง          การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 


                     เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ผู้รายงาน       นายเรืองศักดิ์ ชาญสูงเนิน


ที่อยู่                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง


                        จังหวัดชัยภูมิ


ปีที่รายงาน    พ.ศ. 2555


 


                การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายสาระ      การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  จังหวัดชัยภูมิ ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ จำนวนนักเรียน 270 คน จากห้องเรียน 8 ห้อง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   ปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยการจับฉลากเลือก 1 ห้องเรียน  จาก 8 ห้อง นักเรียนจำนวน 32 คน ที่จัดนักเรียนคละความสามารถกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรียน     บนเครือข่าย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่     ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบด้วย  t- dependent  test


 


                ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


                    1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.66 / 80.86  หมายความว่า ค่าเฉลี่ยจากคะแนนระหว่างเรียน ทั้ง 10 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 78.66 จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.86 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน แสดงว่า บทเรียนบนเครือข่ายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 ที่ตั้งไว้


                    2.  ผู้เรียนที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง           การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


                    3.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด  ( = 4.50, S.D.   0.69)


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์