เผยแพร่ผลงานของครูสุขุมพันธ์ รักพงษ์

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง          : ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช         

ชื่อผู้ศึกษา       :   สุขุมพันธ์  รักพงษ์

สาขาวิชา        :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)

ปีการศึกษา      :   2556

สถานศึกษา    :   โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

                              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยเฉพาะในรายวิชา  22204  เรื่อง การขยายพันธุ์พืช พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ ผู้เรียนไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันเนื่องมาจากเนื้อหาส่วนใหญ่ยังเป็นนามธรรม และผู้เรียนทำความเข้าใจเนื้อหาได้ยาก รวมทั้งขาดสื่อการเรียนการสอน ขาดเครื่องมือมากระตุ้น   ให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน  จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้สร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 26 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง22204 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืชจำนวน 10  เล่ม แบบทดสอบวัด ผ ล สัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  50    ข้อ เป็นแบบปรนัย   4   ตัวเลือก   และหาคุณภาพโดยมี ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.50 - 0.60 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.79 - 0.96 และมีค่า ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.859 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การขยายพันธุ์พืช วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                ผลการศึกษาพบว่า

                        1.  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช มีประสิทธิภาพ 93.56/91.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

                2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช มีความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.25

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 แสดงว่านักเรียนที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช มีความพึงพอใจมากที่สุด  

                  โดยสรุปการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด การขยายพันธุ์พืช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ที่กำหนด ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากที่สุด  จึงควรสนับสนุน และส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

                  

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์