รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อติพร  นุริศักดิ์.  2556.  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My School)
                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1.

 

บทคัดย่อ

 

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My  School) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My  School) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My  School) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้อง 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Design) ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My  School) จำนวน 13 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน จำนวน 16 แผน มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My  School) แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33-0.80 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.73 มีความเชื่อมั่น 0.80 และแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 10 ข้อมีความเชื่อมั่น 0.92
สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Sample)

 ผลการวิจัยพบว่า

       1) แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My School)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสารที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.59/92.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (80/80)

        2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My  School) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน ตามแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตามวิธีสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของฉัน (My  School) ตามแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตามวิธีสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์