รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง น้ำและอากาศ

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง  น้ำและอากาศ

 

ผู้ศึกษา     นางสาวอภิญญา   รัตนโกเมศ

              ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

               โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

 

ปีที่พิมพ์      พ.ศ.  2556

 

บทคัดย่อ

 

           การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ต้องเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด  ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม  และสังคมจะพัฒนาได้เมื่อบุคคลในสังคมนั้นมีความคิดริเริ่ม  มีการคิดพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง  น้ำและอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80   2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง  น้ำและอากาศ  ที่พัฒนาขึ้น  3)  ศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  น้ำและอากาศ  4)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง  น้ำและอากาศ   และ 5)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง  น้ำและอากาศ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 26  คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง  น้ำและอากาศ  จำนวน  9  ชุด  2)  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง  น้ำและอากาศ  จำนวน 1 เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 ทักษะ รวม  20  ข้อ   4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  น้ำและอากาศ  จำนวน 20  ข้อ   และ 5)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ  การคิดขั้นพื้นฐาน  จำนวน  10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test   (Dependent Samples) 

           ผลการศึกษา พบว่า   

           1.   ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง น้ำและอากาศ   มีค่าเท่ากับ   84.04/84.42   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้คือ  80/80

           2   ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง น้ำและอากาศ  มีค่าเท่ากับ 0.7318  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.18

           3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง น้ำและอากาศ  มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดขั้นพื้นฐานก่อนและหลังเรียนเท่ากับ 6.35 และ 16.88  ตามลำดับ โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .01  ทั้งโดยรวมและแต่ละทักษะย่อย

           4.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง น้ำและอากาศ  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยรวม เท่ากับ 8.38  และหลังเรียนเท่ากับ 16.88  

           5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  น้ำและอากาศ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ข้อ ระดับมาก จำนวน 5 ข้อ 

          โดยสรุปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียน  ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์  ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ร่วมกับสื่อหลาย ๆ ชนิด  เพื่อจะทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญา  ด้านทักษะการคิดและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak