“ทศวรรษแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ” กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

“ทศวรรษแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ” กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ผลิตนักเรียนระบบทวิภาษาหรือเรียกกันทั่วไปว่า “ระบบสองภาษา”

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ก้าวเข้าสู่ 1 ทศวรรษ พร้อมจัดงาน “เปิดบ้าน” ในวันที่ 25 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ10 ปีในการสถาปนาโรงเรียนระบบทวิภาษาแห่งนี้ คณะผู้บริหารและครูมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จอย่างสูงของโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงตั้งชื่องานครั้งสำคัญนี้ว่า “ทศวรรษแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ”

 

ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสเห็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตแห่งใหม่ของเราที่กำลังจะเปิดรับนักเรียนในเร็วๆนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศไทย โรงเรียนสาธิตแห่งใหม่ของเราถอดแบบการเรียนการสอนและการบริหารมาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตในจังหวัดปทุมธานี

“นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีการพัฒนาศักยภาพมาอย่างสม่ำเสมอ จำนวนนักเรียนของเราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อเรียนจบจากสถาบันการศึกษาของเราแล้วเด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยและนานาชาติได้อย่างน่าชื่นใจ โรงเรียนของเรานอกจากได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นประจำทุกปีแล้วยังได้รับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนทั้งระดับประเทศและการประเมินตามเกณฑ์ของ Cambridge IGCSE และ International Bachalaureate (IB)”

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษาและตลอดช่วงเวลาที่เปิดดำเนินการ โรงเรียนบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยและของสากลมาอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของครูผู้สอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีครูจากทั่วโลกรวมทั้งครูไทย เรามีระบบการคัดสรรครูที่เป็นมืออาชีพ ครูที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานต้องผ่านการสาธิตการสอนที่เข้มข้นและเมื่อผ่านการทำงานที่โรงเรียนในช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับเชิญเป็นกรรมการของโรงเรียน ครูที่โรงเรียนของเราส่วนใหญ่ทำงานกับโรงเรียนมายาวนานและเป็นกลจักรสำคัญในวงวิชาการของเรา

ดร. อภิรมณ กล่าวต่อว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีประสิทธิผลสูงในการผลิตนักเรียนระบบทวิภาษาหรือเรียกกันทั่วๆไปว่า “ระบบสองภาษา” นักเรียนเหล่านี้ใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติทั้งสองภาษาเพราะเราบูรณาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษเข้าไปในการเรียนการสอนในหลายๆรูปแบบโดยคำนึงถึงวัยและความสามารถของผู้เรียน เน้นปรัชญาการสอนเดียวกันกับที่ใช้ในโรงเรียนชั้นนำต่างๆในยุโรป หลักสูตรดังกล่าวนี้คือบูรณาการเนื้อหาวิชากับวิธีการเรียนการสอน (Content and Language Integrated Learning หรือ CLIL) น่ายินดีและมหัศจรรย์ยิ่งที่นักเรียนของเราพูดภาษาไทยและอังกฤษได้ราวกับภาษาทั้งสองนี้เป็นภาษาแม่ แม้ภาษาจะมีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันกล่าวคือ ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์เป็นตัวกำกับเสียงและความหมาย (tone language) แต่ภาษาอังกฤษใช้การเน้นคำ (stress language) เป็นสื่อดังกล่าวนอกจากนี้นักเรียนของเรายังมีโอกาสเลือกเรียนภาษาที่สามเช่นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีน

นอกจากการเน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว โรงเรียนยังเห็นความสำคัญของความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ดั้งนั้นในทุกห้องเรียนจึงมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในปีการศึกษานี้เราใช้โปรแกรมที่สร้างแรงจูงใจและจินตนาการในการเรียนแก่ผู้เรียนของ i-Pad (i-Pad interactive programme) นักเรียนตัวน้อยๆของเราจะสามารถเรียนรู้การสะกดคำในรายการ “คำประจำสัปดาห์” ที่ส่งเสริมทั้งทักษะการฟังและการเขียนให้คล่องแคล่ว นักเรียนจะได้ยินและเห็นตัวสะกดที่ถูกต้องไปพร้อมๆกันใน i-Pad interactive programmeผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ได้ที่ http://www.sbs.ac.th/ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมิได้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงด้านเดียวหากแต่ผู้บริหารและครูให้ความสำคัญกับการสร้างนักเรียนที่เข้าใจและตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม เราจึงเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนที่บูรณาการทั้งสองด้านนี้ได้อย่างมีคุณภาพ

คณะผู้บริหารโรงเรียนภายใต้การนำของดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทุ่มเทกำลังความสามารถสร้างโรงเรียนทั้งสองแห่งคือที่จังหวัดปทุมธานีและที่กำลังจะเปิดดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยปรารถนาให้ทั้งสองสถาบันเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาของเยาวชนยุคใหม่ เข้าใจและเห็นความสำคัญของความต้องการของผู้เรียน ฟูมฟักเขาให้เก่งทั้งวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถสร้างอนาคตได้อย่างมั่นคง เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศไทยและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในประชาคมอาเซียนและเวทีโลกเลยทีเดียว ดร. อภิรมณ กล่าวทิ้งท้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์