การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน      นางสาววรารัตน์ ปิ่นทองพันธุ์

ปีที่รายงาน    2556

************************************************

บทคัดย่อ

          การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 ศึกษาทักษะการวาดภาพจิตรกรรมไทยของนักเรียน ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่เรียนในรายวิชาจิตรกรรม 1 จำนวน 25 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 แผน เวลาเรียน 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจิตรกรรมไทย เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบประเมินทักษะการวาดภาพจิตรกรรมไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าดัชนีประสิทธิผล ( E.I.) ผลปรากฏว่า

          1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีประสิทธิภาพ E1/ E2= 78.13 / 78.75 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75

          2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.6577 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจาก ก่อนเรียนเท่ากับ 0.6577 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.77

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า หลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน

          4. ทักษะการวาดภาพจิตรกรรมไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการวาดภาพจิตรกรรมไทย อยู่ในระดับดีถึงดีมาก จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 และอยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00

          5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง จิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอยู่ในระดับมากทั้งในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านผลงาน การนำไปใช้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์