ม.หัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรภาษาและวรรคดีจีน รับปริญญาจากไทยและจีน

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปูทางสู่อนาคตให้แก่ผู้สนใจด้านภาษาจีน ต่อยอดการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยเน้นหนักและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านจีนทั้งการสอนภาษาจีน ด้านภาษาวัฒนธรรมและวรรณคดีจีน  
    

       หลังจากที่ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยเมื่อปี พ.ศ. 2550

       ในปีพ.ศ. 2554  ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทเพิ่มขึ้นอีกสองหลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรข้างต้น โดยขอแนะนำแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้


       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยดีจีน

       เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ศึกษาความรู้ด้านวรรณคดีจีน วรรณกรรมภาษาจีนในประเทศไทย วรรณคดีเปรียบเทียบไทย-จีน และปีการศึกษา 2557

       หลักสูตรนี้จะขยายขอบเขตของการศึกษาองค์ความรู้ครอบคลุมด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้หลายหลายด้าน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในภาษาจีนหลากหลายด้าน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้กับงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
       หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉวียนโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันมีมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 5 รุ่นประมาณ 100 คน นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ โดยเดินทางไปสอบหัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่ไทย หลักสูตรจำนวน  48 หน่วยกิต  เมื่อสำเร็จการศึกษารับปริญญาสองใบจากจีนและไทย  

       ปัจจุบันกำลังรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 8  สนใจติดต่อโดยตรงที่ อาจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์

 

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

       เป็นหลักสูตรที่พัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแห่งแรกของไทย เหมาะสำหรับครูสอนภาษาจีนและผู้ที่สนใจจะเป็นครู  รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ หน่วยกิตทั้งหมด 39 หน่วยกิต สามารถเลือกได้ทั้งแผน ก (วิทยานิพนธ์) หรือแผน ข (การศึกษาอิสระ)
ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4 สนใจติดต่อได้ที่ ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ

 

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

       เป็นหลักสูตรเสริมความเข้มแข็งด้านภาษาจีนเชิงธุรกิจ เพื่อการสื่อสารและประยุกต์ใช้ในการติดต่อธุรกิจกับประเทศที่ใช้ภาษาจีน เหมาะสำหรับนักธุรกิจและผู้สนใจด้านธุรกิจ  รับเฉพาะนักศึกษาไทยเท่านั้น หน่วยกิตทั้งหมด 39  หน่วยกิต สามารถเลือกได้ทั้งแผน ก (วิทยานิพนธ์) หรือแผน ข (การศึกษาอิสระ) สนใจติดต่อได้ที่ รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์

 

       คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตร
       ผู้เรียนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ โดยสามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี หรือสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5  ขึ้นไป  หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อยสองปี  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณสองแสนบาท  หลักสูตรวรรณคดีจีนเรียนวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ วิทยาเขตยศเส  ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย

 

       สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์   02-
3126300  ต่อ  1477-9  หรือ บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-3126300  ต่อ  1518 หรือ http//www.hcu.ac.th
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์