วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค1/2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 6 คณะ 16 สาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


หลักสูตรในระดับปริญญาตรี มี 5 คณะ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 15 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1.คณะเทคโนโลยี มี 6 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 2.คณะบริหารธุรกิจ มี 3 สาขาวิชาคือ สาขาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการเงินการธนาคาร 3.คณะศิลปะศาสตร์ มี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล สาขาวิชาการโรงแรม  และสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ 4.คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี และ 5.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    6.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตร 4 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  


หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาเป็นภาคสุดท้ายระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า


ทั้งสองหลักสูตรผู้จะเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายแนะแนว หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 วันทำการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.30 น.โทรศัพท์ 0 2878 5000-3 โทรสาร 0 2878 5012 www.siamtechu.net


   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 146 คน กำลังออนไลน์