การพัฒนาหนังสือส่ งเสริมการอ่ านการ์ตูน ร่ วมกับกา รเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง

เรื่อง    การพัฒนาหนังสือส่ งเสริมการอ่ านการ์ตูน ร่ วมกับกา รเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง
เศรษฐศาสตร์น่ ารู้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส นา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย  นายอัสมุนี หีมมะหมัด
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่ อ 1) เพื่ อพัฒนาหนังสือส่ งเสริมการอ่ านการ์ตูน
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนเรียนและหลังเรีย น โดยใช้หนังสือส่ งเสริมการอ่ านการ์ตูน
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านการ์ตูนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ  เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ที่กําลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน
24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
จํานวน 20 แผน 2) หนังสือส่งเสริมการอ่านการ์ตูน  จํานวน 5 เล่ม 3) แบบทดสอบระหว่างเรียน
จํานวน 10 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน20 ข้อ และ 5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ จํานวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่ าพารามิเตอร์ และสถิติพื้นฐานในการหา
คุณภาพค่าความเชื่อมั่น และค่าความยากของข้อทดสอบ
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่ งเสริมการอ่ านการ์ตูน ร่วมกับการเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง
เศรษฐศาสตร์น่ ารู้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส นา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เท่ากับ 86.75/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนได้ใช้หนังสือส่ งเสริมการอ่ านการ์ตูน ร่ วมกับการเรียน
แบบร่ วมมือ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์น่ ารู้ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 คิดเป็นร้อยละ 18.55
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่ านการ์ตูน ร่วมกับการเรียน
แบบร่ วมมือ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์น่ ารู้ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์