การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

เรื่อง    การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม ร่ วมกับการเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง อาเซียน ศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้สอน  นายศักรินทร์ หมู่เก็ม
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ
 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง อาเซียนศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่ อหาประสิทธิภาพของชุ ดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่ อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ร่ วมกับการเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองต่อ
(ทวีรัตน์อุปถัมภ์) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555 จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ร่วมกับ
การเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 11 ชุด 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียน
จํานวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  และค่าพารามิเตอร์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเปรียบเทียบค่าความต่างของคะ แนนเฉลี่ย (µ )
สรุปผลการวิจัย
 1)   ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรียนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.58/82.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่ วมกับการเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อง อาเซียนศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
 3)   นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ร่ วมกับการเรียนแบบร่ วมมือ เรื่ อ ง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.34

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์