การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรือง โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ CIPPA MODEL

เรือง    การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรือง โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ CIPPA   MODEL
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่๕
ชือ ผู้สอน  นางจุรี ดําอ่ อน
ปี การศึกษา  ๒๕๕๕
บทคัดย่อ
การพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเรื อง โดยใช้รูปแบบการเรียนกา รสอนแบบ CIPPA  MODEL   กลุ ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพือศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึ ก
ทักษะร ่ วมก ั บการเรี ยนแบบร ่ วมมือ เพื อการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั / น
ประถมศึกษาปี ที ๕ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ C ทางการเรียนก่ อนและหลังเรียน โดยใช้
แบบฝึ กทักษะร ่วมก ั บการเรียนแบบร ่วมมือ เพือการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั / น
ประถมศึกษาปี ที ๕ และเพือศึกษาเจตคติของนักเรียนก่ อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึ กทักษะร ่ วมก ั บ การ
เรียนแบบร ่ วมมือ เพือการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ ประชากร
ทีใช้ในการศึกษาเป็นประชากรเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ โรงเรียนบ้านคลองต่ อ (ทวีรัตน์
อุปถัมภ์) ทีก ํ าลังเรียนอยู ่ ในภาคเรียนที ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๑๗ คน เครื องมือทีใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย ๑) แบบฝึ กทักษะ ร ่วมก ั บการเรี ยนแบบร ่วมมือ เพือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ จํานวน ๒๐ แบบฝึ กใช้เวลาเรียน  ๒๐ ชั  วโมง ๒) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ C ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ จํานวน ๑ ฉบับ เป็นข้อทดสอบแบบอัตนัย
มีค่ าความเชือมั  นโดยใช้สัมประสิทธิ C สหสัมพันธ์แบบแคลดอล เท่ าก ั บ ๐.๙๘๓ และ ๓) แบบสอบถามวัดเจต
คติของนักเรียนทีมีต่ อการเรียนวิชาภาษาไทย จํานวน ๑๕ ข้อ หาค่ าความเชื อมั  น โดยหาค่ าสัมประสิทธิ C
แอลฟา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื / นฐาน และค่ าพารามิเตอร์
  ผลการศึกษาพบว ่ า
 ๑.  แบบฝึ กการพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเรื อง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL
กลุ ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ มีประสิทธิภาพเท่ าก ั บ ๘๕.๕๓/๘๔.๗๑ สูงกว่ าเกณฑ์ที
ก ํ าหนดไว้ ๘๐/๘๐
 ๒.  ผลสัมฤทธิ C ทางการเรียนด้วยแบบฝึ กการพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเรื อง โ ดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ CIPPA   MODEL กลุ ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ หลังเรียนสูงกว่ า
ก่ อนเรียน โดยมีค่ าความต่ างของค่ าเฉลีย (µ) เท่ าก ั บ ๘.๖๔
 ๓.  นักเรียนมีเจตคติต่ อการเรียนภาษาไทย ก่ อนและหลังใช้แบบฝึ กการพัฒนาแบบฝึ กการเขียน
เรื อง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA   MODEL  ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ หลังเรียนสูงกว่ าก่ อนเรียน
โดยภาพรวมก่ อนเรียน อยู ่ ในระดับไม่ แน่ ใจ ( µ = ๒.๕๗  σ = ๐.๒๒) หลังเรียน อยู ่ ในระดับ ไม่ แน่ ใจ ( µ = ๓.๒๓,
σ = ๐.๒๐)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์