การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC

ชื่อเรื่อง  : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน  : นางนิรมล มูหําหมัด
หน่วยงาน  : โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)
ปีการศึกษา  : ๒๕๕๕
บทคัดย่อ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่ านจับใจความ ร่ วมกับการเรียน แบบร่ วมมือ เทคนิค CIRC
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๓) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนหลัง
เรียนต้องฝึกชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ประชากรที่ใช้ในการวิจั ยเป็นประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒๖ คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ๑) ชุดฝึกทักษะการอ่ านจับใจความร่ วมกับการเรียนแบบร่ วมมือเทคนิค CIRC กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๖  ชุด ๒๐ แบบฝึก ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่ านจับใจความ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๒๐ ข้อ และ
๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๑๗ ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
 ผลการวิจัยพบว่า
๑.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เท่ากับ ๘๖.๕๘/๘๕.๐๐ สูงกว่า
เกณฑ์ ๘๐/๘๐
๒.  ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เท่ากับ ๐.๖๒๕๐ มากกว่า
ร้อยละ ๕๐
๓.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดับ
มาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์