การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปี

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT)  เรื่องความรู้
            เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2        

ผู้วิจัย       นางสาวพนิดา ดอกแขมกลาง

โรงเรียน   โรงเรียนกุดจิกวิทยา  อำเภอสูงเนิน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังจากการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT)  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงกับเกณฑ์

ร้อยละ 80  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

              กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก  อำเภอสูงเนิน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน  32 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 1. กิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT)  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบวัดความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง  ใช้เวลาในการสอน  14  คาบ ๆละ 50 นาที  สถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t - test One Sample  

          ผลการวิจัยพบว่า

         1. กิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT)  เรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 โดยมีค่า 83.99/84.55

           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ภายหลังได้รับการสอนด้วยกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT)
เรื่องความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
           3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (LT) โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์