การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ส

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
             โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        

ผู้วิจัย       นางสาวพนิดา ดอกแขมกลาง

โรงเรียน   กุดจิกวิทยา  อำเภอสูงเนิน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

              กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก  อำเภอสูงเนิน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวนนักเรียน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) ดำเนิน
การสอนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดย
การสอนแบบค้นพบ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง  โดยใช้เวลาสอน 14 คาบ ๆละ  50  นาที   แบบแผนการทดลอง One - Group  Pretest – Posttest   Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ  ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ  แบบทดสอบประจำชุดการเรียน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t – test Dependent และค่าสถิติ t – test  One Sample
              ผลการวิจัยพบว่า

             1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่า 81.98/83.11

             2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

             3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตสาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลัง
จากเรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์