การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ชื่อผู้ประเมิน  นางประจวบ  บุญพอก

ตำแหน่ง       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่รายงาน    2556

                                                                     บทคัดย่อ

          การประเมินครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และเปรียบเทียบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจำแนกตามสถานภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเทียบสัดส่วน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็น 603 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครู จำนวน 19 คน นักเรียน จำนวน 165 คน ผู้ปกครอง จำนวน 165 คน รวมทั้งสิ้น 349 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .823 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียง และเมื่อพบความแตกต่างทำการทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่

          ผลการประเมินพบว่า

           1. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสอดคล้องของบริบท รองลงมาคือความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านผลผลิต

          2. การเปรียบเทียบการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามสถานภาพ พบว่า ครูประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแตก ด้านความสอดคล้องของบริบท ด้านความพอเพียงของปัจจัยนำเข้า ด้านความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิต มีความแตกต่างกับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์