การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์

ชื่อผู้ศึกษา :                           นางวิภาดา  ถูนาแก้ว    ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                                                โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์

                                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  4

กลุ่มสาระการเรียนรู้       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา  :                        2555

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด 80/80 เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ผู้ศึกษาใช้แผนแบบการศึกษาแบบทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ (One Group Pretest – Posttest Design)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม      ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จากบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิตพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย (m) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)  แล้วนำผลที่ได้ มาแปลความหมาย สรุปบรรยายความเรียงประกอบตาราง   

 

 

                   ผลการศึกษา พบว่า

                   1.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถทำคะแนนการทดสอบระหว่างการเรียนจบ ในบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีค่าประสิทธิภาพ ของกระบวนการ  (E1)  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) สูงสุด คือ เล่มที่ 4 เรื่อง  วันสำคัญของไทย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.94/86.25 รองลงมา คือ เล่มที่ 1 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.94/84.38 ส่วนเล่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ เล่มที่ 8 เรื่องการออกเสียงในชั้นเรียนและโรงเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.50/81.25 โดยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิ์ภาพ (E1/E2) โดยรวมเท่ากับ 88.89/85.42 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

                   2.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามบทบาทหน้าที่สิทธิเด็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ เล่มที่ 1 ถึง เล่มที่  9 ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.41 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.50 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ85.81 ซึ่งผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 7.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ยการพัฒนา การเรียนรู้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 23.31

                   3.   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ บทเรียนสำเร็จรูป มีรูปเล่มน่าสนใจและบทเรียนสำเร็จรูปให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้ รองลงมา คือ บทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินต่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัดของบทเรียนมีความน่าสนใจ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ บทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และรักการอ่านมากขึ้นและนักเรียนต้องการให้ครูสร้างบทเรียนสำเร็จรูปในเนื้อหาอื่นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ตามลำดับ แสดงว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีความพึงพอใจมากที่สุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์