รายงานการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ชื่อผลงาน รายงานการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

โดย นายนิพนธ์  สาชัย ตำแหน่งครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาหลังการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One-Shot Case Study กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง การเคลื่อนที่ จำนวน 6 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า

1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา พบว่าในจำนวนนักเรียน     40 คน  มีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา พบว่าในจำนวนนักเรียน 40 คน       มีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์