รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RRร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รูปภาพของ kullanit

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RRร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย        นางปฏิมาพร  คงธนาคมธัญกิจ

ตำแหน่งครู     วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ปีการวิจัย       2556 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด  3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus RRร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับ    การเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามจำนวน 2 ห้องเรียน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  1) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับครู 1 เล่ม  2) แบบฝึกทักษะ    การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน  จำนวน 30 ข้อ  และหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และ ANOVA

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับ   การเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.92/81.93  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้

      2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน ( = 24.58, s.d.= 3.51)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ  ก่อนเรียน ( = 18.21, s.d.= 2.60) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01  แสดงว่าแบบฝึกทักษะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนทางด้านบวก

      3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ  การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

      4. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับ  การเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์