รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสารละลาย กรด - เบส เรื่อง กรดและเบสในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดสารละลาย  กรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

ผู้ศึกษา              นางผุสดี  มูลคำ

ปีการศึกษา         2556

สถานศึกษา        โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2

 

บทคัดย่อ

              รายงานการศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดสารละลาย  กรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดสารละลายกรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดสารละลายกรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสารละลาย  กรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ประชากร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  100  คน  7  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  โรงเรียนนาไพร  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ   โรงเรียนบ้านห้วยสูน  โรงเรียนบ้านห้วยลึก  โรงเรียนบ้านห้วยยาง  และโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย        กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  12  คน เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสารละลายกรด -  เบส  เรื่อง กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  6  บทเรียน             แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  ชุดสารละลายกรด - เบส การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถิติ t – test  Dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1.  ประสิทธิภาพของกระบวนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสารละลายกรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (E1) ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ  88.89  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสารละลายกรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (E2) ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ  84.17  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.89/84.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้  คือ  เกณฑ์  80/80

2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดสารละลายกรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดสารละลายกรด - เบส  เรื่อง  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.54

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์