รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียน

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม


วิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียน


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)     


ผู้ศึกษา                  นางทักษิณา  เทพประสิทธิ์  ครูชำนาญการ


โรงเรียน              ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)


ปีที่ศึกษา               2555


 


บทคัดย่อ

                   รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) โดยผู้ศึกษาได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาสอน 22 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2 จำนวน 22  คนโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อคำถาม แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อคำถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน


                   ผลการศึกษาค้นคว้า  ปรากฏผลดังนี้


                         1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  มีประสิทธิภาพ 82.42 / 80.76ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้


                         2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน


                         3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคแอทลาส บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓ (วัดโคกโหนด)  อยู่ในระดับดีมาก


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์