ผลงานทางวิชาการ นายวานิช เรืองวงษ์ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการสอน รายวิชา  ช่างเดินสายไฟฟ้า (ง20262) กลุ่มสาระ การเรียนรู้         การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (สาระเพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 


ผู้ศึกษา           นายวานิช   เรืองวงษ์


ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 


ปีที่รายงาน       2556


 


บทคัดย่อ


 


           การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน รายวิชา  ช่างเดินสายไฟฟ้า (ง20262) กลุ่มสาระ        การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและ       หาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80  2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชา  ช่างเดินสายไฟฟ้า (ง20262) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน          19 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือประกอบด้วยชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้า         (ง20262) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา  ช่างเดินสายไฟฟ้า (ง20262)            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้า (ง20262) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ


           ผลการวิจัย พบว่า


           1.  ชุดการสอน  รายวิชา  ช่างเดินสายไฟฟ้า (ง20262) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.60 / 83.68  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80


           2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน รายวิชา  ช่างเดินสายไฟฟ้า (ง20262) กลุ่มสาระ       การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 


           3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน รายวิชา  ช่างเดินสายไฟฟ้า (ง20262) กลุ่มสาระ       การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์