ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อนของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2)

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อนของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2)
              โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ผู้รายงาน   นายนิมิตร อัธยาศัย
ที่ปรึกษา   นายนิวัฒน์ อวธานนท์

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ
     1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) ตามเกณฑ์ 80/80
     2) เปรียนเทียบผลสัมทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 27 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เงื่อน โดยแบ่งเป็น 3 ศูนย์การเรียนหลัก และ 1 ศูนย์การเรียนสำรอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test

     ผลการศึกษาพบว่า
     1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.20/88.52 แสดงว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรม

** เอกสารเผยแพร่ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) **
    จัดทำโดย อาจารย์นิมิตร อัธยาศัย
     โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

     1. ชุดที่ 1
     2. ชุดที่ 2
     3. ชุดที่ 3
     4. ชุดที่ 4

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์