ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อนของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2)

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อนของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2)
              โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ผู้รายงาน   นายนิมิตร อัธยาศัย
ที่ปรึกษา   นายนิวัฒน์ อวธานนท์

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ
     1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) ตามเกณฑ์ 80/80
     2) เปรียนเทียบผลสัมทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 27 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เงื่อน โดยแบ่งเป็น 3 ศูนย์การเรียนหลัก และ 1 ศูนย์การเรียนสำรอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test

     ผลการศึกษาพบว่า
     1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.20/88.52 แสดงว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรม

** เอกสารเผยแพร่ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เงื่อน ของลูกเสือสามัญ(ช่วงชั้นที่ 2) **
    จัดทำโดย อาจารย์นิมิตร อัธยาศัย
     โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

     1. ชุดที่ 1
     2. ชุดที่ 2
     3. ชุดที่ 3
     4. ชุดที่ 4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์