การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ชื่อผู้วิจัย:                                               สมใจ วิมลปกรณ์

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน:                             การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี      

คำสำคัญ:                                              การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพ

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้นิทานบ๊อบอัพ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพ  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1)นิทานบ๊อบอัพภาษาอังกฤษจำนวน 10 เรื่อง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  3) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพ ระยะเวลาการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ T-Test  Dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์