ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ         

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน              : นางสาวมณฑิราชย์  แฟนสัมฤทธิ์

สถานศึกษา          : โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)   สำนักงานเขตคันนายาว

                                  กรุงเทพมหานคร

ปีที่รายงาน           : ปีการศึกษา 2556

 

บทคัดย่อ

 

การทดลองครั้งนี้มีเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  จำนวน 33 คน   โรงเรียนคันนายาว     (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวน 4  ชุด  แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  แบบประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ       การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test แบบ Dependent

ผลการทดลองปรากฏว่า

                                1.  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่   2   ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ   83.48 /82.42  เป็นไปตามเกณฑ์   80/80   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  และเป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับข้อที่  1

            2.  ผลการประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  สรุปได้ว่า  ผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน 33 คน  มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  80.39  แปรผลในระดับ  ดีมาก  แสดงว่า  ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบากและการลบเพิ่มมากขึ้นซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบชั้นประถมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบว่า  คะแนนร้อยละเฉลี่ยรวม แบบฝึกทักษะชุดที่  1  มีค่าเท่ากับ  78.67  ชุดที่  2  มีค่าเท่ากับ  79.09  ชุดที่  3  มีค่าเท่ากับ  81.03  และชุดที่  4  มีค่าเท่ากับ  82.78  สังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นตามลำดับ  แสดงว่า  ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาปัญหาการบวกและการลบได้ดีขึ้นตามลำดับและเป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับข้อที่  2 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ  9.67  หลังเรียน  เท่ากับ  16.48  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน  เท่ากับ 2.68       หลังเรียน เท่ากับ 1.48 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับข้อที่  3

                        4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

การบวกและการลบ  สรุปได้ว่า  ผู้เรียนจำนวน  33  คน  ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด             (  = 4.64, S.D. = 0.48)

                                เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่ 9 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปเล่ม สวยงาม แข็งแรง          (= 4.89, S.D. = 0.32) รองลงมาข้อที่  10  ความรู้ที่ได้สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ( = 4.86, S.D. = 0.36)  และข้อที่  3  เนื้อหาตรงกับจุดประสงค์ ( = 4.80, S.D. = 0.41)  ส่วนข้อที่ 8 พิมพ์ข้อความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  ( = 4.40, S.D. = 0.55)  ผู้เรียนเห็นด้วยมาก  และเป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับข้อที่  4

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์