เผยแพร่ผลงาน : รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว

รูปภาพของ kroodoi_nan

ชื่อเรื่อง        : รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาที่สอง

ชื่อผู้รายงาน    :  นางสาวศิริพรรณ   ขันคำนันต๊ะ

บทคัดย่อ

 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ทดลองใช้และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  ขอบเขตการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  ตำบลสันทะ  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  จำนวน  20  คน  ด้านเนื้อหาเป็นเพลงที่ใช้ในการฝึกออกเสียงคำควบกล้ำจำนวน 4 เพลงคือ เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้  เพลงโทรหาครั้งสุดท้าย และเพลงบัวตูมบัวบาน ซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด  17  แผน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ชนิด ที่ผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นเอง ได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชุดเพลงพาเพลิน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเพลงพาเพลิน เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ E1 / E2  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง พบว่า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจำนวน 4 ชุด(เพลง) ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก และเมื่อนำไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9 คน  พบว่ามีประสิทธิภาพ  87.62 / 84.44

นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียง คำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีผลการประเมินทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำหลังจากที่ผู้เรียนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดเพลงพาเพลินเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์