รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

ชื่อเรื่องประเมิน                 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล 
                                   โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

ผู้ประเมิน                        นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ

ปีที่ประเมิน                      2556

 

บทคัดย่อ

                    การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    1)  เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล   โรงเรียนอนุบาลลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ใน 4 ด้าน ได้แก่  (1) ด้านสภาพแวดล้อม (2) ด้านปัจจัยนำเข้า (3) ด้านกระบวนการ และ (4) ด้านผลผลิตของโครงการ  2)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  ปีการศึกษา 2556 จำนวน  936 คน จำแนกได้ดังนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการ ใช้ประชากรทั้งหมดจำนวน 17 คน คณะครูโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้ประชากรทั้งหมด จำนวน 79 คน  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยการจับฉลาก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  420 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  420  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบประเมินฉบับที่ 1 จำนวน 60 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.93 แบบประเมินฉบับที่ 2 จำนวน  20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

          ผลการประเมินพบว่า

          1. ผลประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ใน 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้

                     1.1  ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ  และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.41,= 0.62 )

                1.2  ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.34, =0.69)

                1.3  ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.32,= 0.65)

                1.4  ผลการประเมินความเหมาะสม  ด้านผลผลิตของโครงการ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.50, =0.55)  

                  1.5  ผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี  มีการเสนอแนะว่า  ควรมีการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนทุกระดับชั้น. ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน เป็นต้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนมีโอกาสฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอ ควรส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มทักษะการอ่านจากหนังสืออ่านนอกเวลา

             2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านสู่มาตรฐานสากล   โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ตามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  สรุปผลได้ดังนี้

                  2.1  ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ  ความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมของโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (=4.39, S.D. = 0.58 )  ส่วนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการ  มีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน  (=4.45, S.D. = 0.56)    

                  2.2  ผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีการเสนอแนะว่า  ต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ได้สร้างนิสัยรักการอ่านตามความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของนักเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทำให้นักเรียนนำทักษะการอ่านมาใช้ประโยชน์ในการเรียนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มอายุ แต่ละระดับชั้น  โรงเรียนควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และควรให้มีการดำเนินโครงการนี้ต่อไป

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์