เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

ชื่อเรื่อง              : การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้ประเมิน           : นายนิวัตน์  สุจิตตารมย์สถานที่              :  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปีการศึกษา          :  2550 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                         การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัย ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 291 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 37 คน นักเรียนระดับปฐมวัยถึงช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 242 คนและผู้เกี่ยวข้องโครงการ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสอบถาม สัมภาษณ์ และบันทึกพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ความเรียงจากแบบสัมภาษณ์  ผลการประเมินพบว่า                         ด้านสภาพแวดล้อม(Context) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเมินความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการความจำเป็นและความคาดหวัง ผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                        ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเมินว่า บุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง ในส่วนของนักเรียนประเมินว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                        ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเมินการวางแผนงาน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์และการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนประเมินว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเมินความก้าวหน้าของโครงการและพัฒนาการของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีและพอใช้สรุปผลการประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะที่สำคัญ             ทุกหน่วยงานและชุมชนควรเข้ามามีบทบาท โดยให้การสนับสนุนโครงการด้าน งบประมาณ สื่อวัสดุและอุปกรณ์ มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และบูรณาการโครงการเข้ากับการเรียนการสอน มีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามคุณลักษณะทั้ง 11 ประการ และควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโครงการที่มีประโยชน์และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์