เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

ชื่อเรื่อง              : การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้ประเมิน           : นายนิวัตน์  สุจิตตารมย์สถานที่              :  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปีการศึกษา          :  2550 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                         การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัย ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 291 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 37 คน นักเรียนระดับปฐมวัยถึงช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 242 คนและผู้เกี่ยวข้องโครงการ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสอบถาม สัมภาษณ์ และบันทึกพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ความเรียงจากแบบสัมภาษณ์  ผลการประเมินพบว่า                         ด้านสภาพแวดล้อม(Context) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเมินความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการความจำเป็นและความคาดหวัง ผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                        ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเมินว่า บุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง ในส่วนของนักเรียนประเมินว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                        ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเมินการวางแผนงาน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์และการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนประเมินว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ประเมินความก้าวหน้าของโครงการและพัฒนาการของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีและพอใช้สรุปผลการประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะที่สำคัญ             ทุกหน่วยงานและชุมชนควรเข้ามามีบทบาท โดยให้การสนับสนุนโครงการด้าน งบประมาณ สื่อวัสดุและอุปกรณ์ มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และบูรณาการโครงการเข้ากับการเรียนการสอน มีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามคุณลักษณะทั้ง 11 ประการ และควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโครงการที่มีประโยชน์และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม