เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รูปภาพของ Amornk55

ชื่อเรื่อง                    การรายงานการใช้แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสัดส่วน 

                              โดยใช้เกม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

ผู้รายงาน                  นางอมร  ไกรเทพ  ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต  2

ปีการศึกษา           2549

                            บทคัดย่อ            การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องสัดส่วน  โดยใช้เกม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม     เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์    เรื่องสัดส่วน  โดยใช้เกม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 75/75  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ศึกษา ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้ แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านโคกยาง   จำนวน   14   คน  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง    ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา  2549  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาได้จัดทำขึ้น ได้แก่ แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องสัดส่วน 

โดยใช้เกม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  7  ชุด  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาค่า  t – test  จากการศึกษาพบว่า  แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม   เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์   เรื่องสัดส่วน  โดยใช้เกม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ   75.31/75.23   สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและนักเรียนที่ฝึกโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรม  เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ก่อนใช้แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ฯ อย่างมีนัยสำคัญที่  .05  ผลการศึกษาและประเมินนักเรียนโดยการสังเกตและการตอบคำถามจากแบบฝึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปทุกคน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์