เผยแพร่ผลงานทางวิชการ

รูปภาพของ maliwan999

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

ชุด TRAVELLING  IN  ASEAN  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ผู้วิจัย                  นางมะลิวัลย์  ขุนแก้ว

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30

ปีที่วิจัย               ปีการศึกษา  2556

                                                         บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้  ชุด TRAVELLING IN ASEAN  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้  ชุด  TRAVELLING  IN  ASEAN  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด  TRAVELLING  IN  ASEAN  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/10  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30   ปีการศึกษา  2556  จำนวน  42   คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด  TRAVELLING  IN  ASEAN  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.60 ถึง 1.00  แผนการจัดการเรียนรู้  มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.06 ถึง 1.00   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าความยากระหว่าง 0.25  ถึง  0.70   มีค่าอำนาจจำแนก  ระหว่าง  0.24 ถึง 0.78   และ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.54 ถึง 0.80  และ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความยาก  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  ( t-test  แบบ  Dependent  samples)

                    ผลการวิจัย  พบว่า 

  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด  TRAVELLING  IN  ASEAN  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  มีประสิทธิภาพ  83.98/84.05  สูงกว่าเกณฑ์           ที่กำหนด  80/80 
  2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด  TRAVELLING  IN  ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  มีค่าเท่ากับ  0.7657  แสดงว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 76.57

       3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด  TRAVELLING  IN  ASEAN  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

       4.  ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด  TRAVELLING  IN  ASEAN โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 148 คน กำลังออนไลน์