การศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด และความพึงพอใจ ต่อรายวิช

ชื่อผลงาน       :  การศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                          ทักษะการคิด  และความพึงพอใจ ต่อรายวิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

                          โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

                                                        

ชื่อผู้วิจัย         :  นางงามจิต      ภิรมย์ญาณ   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

                            สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ปีการศึกษา     : 2555

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้วิธีสอนแบบโครงงาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิด  และความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชาศิลปะ   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้วิธีสอนแบบโครงงาน  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   ที่เรียนวิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2555   จำนวน 50 คน   วิธีเลือกลุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาโดยใช้วิธีแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Simpling)โดยอาศัยเทคนิคการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Simpling) กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกด้วยวิธีจับฉลาก เขียนชื่อของนักเรียนลงในแผ่นกระดาษ 1 แผ่นต่อ 1 ชื่อ ใส่ลงไปในกล่องเขย่าให้คละกันแล้วหยิบมาทีละแผ่น ในแต่ละครั้งที่จับได้ต้องนำแผ่นรายชื่อที่จับได้ใส่ลงในกล่องทุกครั้ง จนกว่าจะครบตามจำนวน  44  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ตามตารางเครซซี่   และมอร์แกน (ตาราง Krejcie และ Morgan อ้างใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 97)

การศึกษาครั้งนี้  ใช้แบบแผนการทดลองแบบ   กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว   วัดผลก่อนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้   1)  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะ ที่ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน   จำนวน  18  แผน  หาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบโครงงาน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  โดยใช้สูตร E1/E2  กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ  80/80   2)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – หน่วยการเรียนรู้ที่ 5    เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 4 ข้อ คิดค่าคะแนนแบบอิงเกณฑ์    ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่ายคำนวณด้วยสูตร P = r/n  ตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.80   ค่าอำนาจจำแนกคำนวณด้วยสูตรของ Brennan: B-Index  ตั้งแต่ 0.22  ถึง 0.81  และค่าความเที่ยงคำนวณด้วยสูตรของ Lovett Reliability เท่ากับ 0.9195   (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545 : 34)    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้วิธีสอนแบบโครงงาน

แบบประเมินทักษะการคิด มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 14 ข้อ วิเคราะห์หาคุณภาพได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (a - Coefficient)   ของคอนบาค  เท่ากับ 0.9135 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 23)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชาศิลปะ  มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 14 ข้อ วิเคราะห์หาคุณภาพได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้  วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (a - Coefficient) ของคอนบาค เท่ากับ 0.8390  (บุญชม  ศรีสะอาด,2545 : 23)    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน  ค่า  t - test   การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ก่อนเรียน - หลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ไม่เป็นอิสระแก่กัน( Dependent)   1  กลุ่มผลการวัดออกมา  2  ค่า ใช้สถิติ  t - test   (Dependent Group or Paired Samples t-test )  (บุญชม  ศรีสะอาด,2545 : 24)

                ผลการศึกษาพบว่า การใช้วิธีสอนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ทักษะการคิด  และความพึงพอใจ ต่อรายวิชาศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

1. วิธีสอนแบบโครงงาน    มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.01/83.94   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ  80/80

                2.  นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างพึงพอใจทุกคน มีคะแนนความก้าวหน้าตั้งแต่ +2  ถึง +17  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.  นักเรียนที่ผ่านการเรียน  โดยการใช้วิธีสอนแบบโครงงาน  มีทักษะการคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                4.  นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยการใช้วิธีสอนแบบโครงงาน  มีความพึงพอใจต่อรายวิชาศิลปะ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์