คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ รับตรง

คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ รับตรง
          คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะเปิดรับตรงนิสิต ประจำปีการศึกษา 2552 รวม 4 โครงการ ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดต่าง ๆ แล้วดังต่อไปนี้
          โครงการที่เปิดรับ/จำนวนรับ
          1.โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 โควตานิสิตไทยหัวใจเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์  จำนวน 10 คน สาขาการจัดการศัตรูพืช จำนวน 5 คน สาขาเคมีการเกษตร จำนวน 5 คน สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 60 คน
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคุณสมบัติพื้นฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.5 ใน 4 ภาคการศึกษา
          2.โครงการพิเศษนักเรียนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน สาขาการจัดการศัตรูพืช จำนวน 2 คน สาขาเคมีการเกษตร จำนวน 2 คน สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 3 คน
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
          1.ปัจจุบันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และในเขตการศึกษา 1, 5, 6, 12ดังนี้
          เขตการศึกษา 1 ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
          เขตการศึกษา 5 ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
          เขตการศึกษา 6 ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
          เขตการศึกษา 12 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด
          2.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการนี้ ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ
          รับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจะส่งใบสมัครและระเบียบการไปให้ที่โรงเรียน โทรศัพท์ 0-2942-8059-62, 0-2942-8293-96 และ 0-2561-4636 หรือhttp://www.registrar.ku.ac.th/
          3.โครงการผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ สาขา
คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน สาขาการจัดการศัตรูพืช จำนวน 1 คน สาขาเคมีการเกษตร จำนวน 1 คน สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 2 คน
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          2.มีประวัติงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา
เท่านั้น (ผลงานก่อน พ.ศ.2549 นำมาใช้ในการสมัครไม่ได้)
          3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ใน 4 ภาคการศึกษา
          รับสมัครประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ผลงานที่ใช้สมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่กองกิจการนิสิต โทร.0 2942 8304-6 หรือที่
www.serv.ku.ac.th
         4.โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์  จำนวน  2 คน สาขาการจัดการศัตรูพืช จำนวน 1 คน สาขาเคมีการเกษตร จำนวน 1 คน สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 6 คน
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ใน 4 ภาคการศึกษา รับสมัครเดือนกรกฎาคม โดยเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ถ้าสามารถสอบผ่านและมีเกรดในวิชาเคมีและวิชาชีววิทยาตามที่คณะเกษตรกำหนด จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรเป็นกรณีพิเศษ
          นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงาน
เลขานุการ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์ 0-2579-0588, 0-2579-6131 โทรสาร
0-2579-6152 หรือที่
www.agr.ku.ac.th
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ระบุความเห็นชอบของอาจารย์ประจำชั้น และความเห็นชอบของอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.agr.ku.ac.th
          2.สำเนาใบรับรองผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมระบุแต้มเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้ จำนวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ลงนามกำกับ
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
           ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรับรองที่ กองบริการการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษา สำนักเลขานุการคณะเกษตร ชั้น 2 ตึกคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-0588 ต่อ 114
 
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105170 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 397
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์