จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับตรงกฎหมาย-เศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับตรงกฎหมาย-เศรษฐศาสตร์          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552 รวมจำนวน 110 คน โดยคณะนิติศาสตร์ รับจำนวน 60 คน คณะเศรษฐศาสตร์ รับจำนวน 50 คน รับผ่านทางเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 คณะเศรษฐศาสตร์รับถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2551           คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร          1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย          2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 (รวม 2 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75          3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ          4.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตาของสถาบันในระดับอุดมศึกษาใด เว้นแต่จะได้สละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเสียก่อน          5.ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย                ผู้สมัครโครงการรับตรงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนี้ ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรงอื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อีก หรือในกรณีที่ได้สมัครในโครงการรับตรงอื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว ต้องยกเลิกการสมัครเข้าโครงการรับตรงอื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนสมัครเข้าโครงการนี้           เอกสารประกอบการสมัคร          1.เอกสารยืนยันการสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าพิมพ์เอกสาร) กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)          2.บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าพิมพ์เอกสาร) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป ในบริเวณที่กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครในบัตรประจำตัวสอบทั้งสองส่วน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน)          3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1:4 แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทั้ง 4 ภาคการเรียน) หรือในกรณีนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 (รวม 2 ภาคเรียน) ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน          4.หนังสือรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 หรือในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง          6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง          7.ซองจดหมายขนาด 5x10 ซม. จำนวน 2 ซอง พร้อมทั้งจ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ของผู้สมัครที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก          ส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเทพทวารวดี ซอยจุฬา 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330           สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์ ส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2552 งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                 (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105189 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)               ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 397 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์