การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ไพรวัลย์ พรหมจริยะพงษ์

บทคัดย่อ


 


            การพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน   เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อชุดการสอน  เรื่อง อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  จำนวน 26  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย  ชุดการสอน เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 9  ชุด   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง อาหารและสารอาหาร เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 40  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง  0.21-0.72   ค่าความยาก (P) ระหว่าง    0.32-0.79  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.80  และแบบสอบถาม  ความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ จำนวน 20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ระหว่าง  0.35-0.96   และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพ  การหาค่าดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test  แบบ  Dependent Samples)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 


      ผลการศึกษาพบว่า


                   1.  ประสิทธิภาพของชุดการสอน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.51/84.52  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้


                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  หลังเรียน  สูงกว่าก่อนเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01


                   3.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  0.6849  หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6849  หรือคิดเป็นร้อยละ  68.49


                  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจต่อชุดการสอน  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์