เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กาคศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสั้มฤทธิ์ืทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้่ำ  ปีการศึกษา2556  จำนวน 17  คน  ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช่้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ผลการศึกษาพบว่า

1.แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้่ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ82.10/83.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 3 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์