ป่าสักชลสิทธิ์มรดกชีวิตและสายน้ำ

รูปภาพของ nuthip501

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


ประวัติเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

      

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป้นเขื่อนกั้นแม่น้ำป่าสักที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และอำเภอ วังม่วงจังหวัดสระบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

ภาพแสดงพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนดินชนิดแกนดินเหนียว ยาว 4.86 กิโลเมตร ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร ความกว้างฐานเขื่อน

184.40 เมตร ความสูง 31.50 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 120,000 ไร่ หรือประมาณ 170 ตารางกิโลเมตร

สามารถเก็บกักน้ำในอ่างได้ 785 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,231 ล้านบาท (อุษณีย์ เกษมสันต์,2552 : 160 )

ประโยชน์สำคัญของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คือ

 

   1. เป็นแหล่งประมงน้ำจืดและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในบริเวณรอบ ๆ เขื่อน

2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป

3. เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม

                      

  4. เป็นประโยชน์ต่อระบบชลประทานของประเทศและผลักดันน้ำเค็ม

                                       5. ช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ตอนล่าง คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แม่น้ำป่าสัก

 

เป็นแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์อักขรานุกรมภูมิศาตร์ไทยระบุว่า ต้นน้ำเกิดจากซีกด้านใต้ของทิวเขาในตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย จากนั้นไหลจากเหนือลงสู่ใต้ ผ่านจังหวัดเพชรบุรณ์ ลพบุรี สระบุรี  ไหลเข้าเขตจังหวัดลพบุรีทางตอนเหนือของอำเภอชัยบาดาลล้วไหลมาตามแนวเหนือใต้ ผ่านอำเภอท่าหลวง และอำเภอพัฒนานิคม ออกไปยังสระบุรี  ความยาวช่วงที่ผ่านจังหวัดลพบุรีประมาณ  120  กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีร่องน้ำลึก  มีตลิ่งสวูงชันมากในฤดูแล้ง ที่ราบลุ่มแม่น้ำมีบริเวณแคบ และคดเคี้ยวไปมาตลอดสาย   และเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใต้เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณหน้าวัดพนัญเชิง แม่น้ำป่าสักมีความยาวประมาณ 513 กิโลเมตร ในอดีตแม่น้ำป่าสักเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญติดต่อระหว่างภาคกลางกับดินแดนตอนบนแถบชัยบาดาล เพชรบูรณ์ หล่มสัก เลย และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางติดต่อระหว่างผู้คนในภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งดงพญาเย้นอันตรายด้วยสัตว์ป่าและไข้ป่าชุกชุมนั้น ผู้คนจึงหลีกเลี่ยงเดินทางผ่านดงพญาเย็น แต่เลือกใช้แม่น้ำป่าสักเป็นเส้นทางเดินทางไปจนถึงชัยบาดาล หรือบัวชุม จากนั้นจึงขึ้นบกเดินทางต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยกว่า หมู่บ้านและผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกอบด้วยหมู่บ้านหนองบัว หมู่บ้านมะนาวหวาน หมู่บ้านชัยบาดาล และหมู่บ้านมะกอกกหวาน หมู่บ้านเหล่านี้เป็นหมู่บ้านที่ประกอบด้วยวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน บ้านเรือนตั้งอยู่โดยรอบมีตลาดและร้านค้าและใช้แม่น้ำเป็นแนวขอบหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในหฒุ่บ้านดังกล่าวเป็นกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ไทยเบิ้งหรือไทยโคราช ลาวแง้ว ไทยลาว ไทยยวน มอญ และจีน

ภาพไทยเบิ้งหรือไทยโคราช

บ้านโคกสลุง เป็นชุมชนเก่าของลพบุรี ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำป่าสัก ห่างจากสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นไปทางเหนือราว 14 กิโลเมตร โดยชุมชนแห่งนี้มีมาก่อนการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นานนับ 100 ปี ร่องรอยที่บ่งบอกได้ว่าผู้คนแถบนี้เคล