กาลเวลาที่เป็นจริง

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

5. Present Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะ
ดำเนินต่อไปอีกมักจะเห็นคำว่า since กับ for อยู่ด้วย
การใช้ since กับ for since = starting of period (เวลาตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน)
since 1990, since May, since Monday, since Christmassince 3 o'clock,
since I was a student for = period of time (ระยะเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน)
for 2 days, for 5 months, for 10 years, for 3 hoursfor a week, for 30 minutes, for a long time, for ages

โครงสร้าง S+ have,has +V3
I have studied English since I was 10 years old.
She has known him since last year.
She has done her homework for two hours.
She has done her homework since five o'clock.

ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงโดยไม่ได้ระบุเวลาคำวิเศษณ์ที่ใช้เช่์น already(เรียบร้อย), just(เพิ่งจะ), yet(ยัง)
She has already done her Thai.
We have washed our hands.
I have just had a snack.

ใช้ present perfect tense เพื่อให้ข้อมูลใหม่หรือประกาศให้ทราบกับสิ่งเพิ่งเกิด
Ouch! I have just cut myself.
I have just finished my maths.

การใช้ just already yet ในประโยค present perfect

just = เพิ่งจะ Suda has just arrived home.

already =เรียบร้อยแล้ว
A: Don't forget to phone the restaurant.
I've already phoned to make a reservation.

yet =ยัง ใช้กับประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม
She hasn't finished her letter yet.
Has it stopped raining yet?

ใช้กับคำว่า today, this morning, this evening กับเวลาที่ยังไม่สิ้นสุดในขณะที่พูด
I've drunk three glasses of water today.

เมื่อต้องการทำเป็นประโยคคำถามให้เอา V to have (has,have)มาวางไว้ประโยคได้เลย
Has he, she, it worked?
Have you, we, they, I finished?

เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธให้เติม not หลัง verb "to have" (has,have)
I have(haven't) played a game.
He, She, It has not (hasn't) read a book.
You, We,They have not (haven't) driven a car.

6. Past Perfect tense

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์