สุภาษิตพระร่วง

รูปภาพของ stn39400

สุภาษิตพระร่วง

     เป็นวรรณคดีเรืองสําคัญเรืองหนึงซึงเป็นทีรู้จักและสนใจศึกษากัน

   มานานในฐานะวรรณคดีสุโขทัย แต่ปจจุบันนักวิชาการบางคนมีความเห็นว่าควรจัด 
วรรณคดีเรืองนี.เป็นวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะตัวบททีรู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็น
ผลงานในสมัยรัตนโกสินทร์ บทความนี.ประสงค์จะชี.ให้เห็นว่า ในการศึกษาวรรณคดีเรืองนี.
เชิงประวัติ ควรพิจารณาประเด็นทีมาและยุคสมัยทีแต่งโดยแยกจากตัวบทเพือมิให้เกิด
ความสับสน เพราะจากการศึกษาทรรศนะของนักวรรณคดีสําคัญต่างๆ ของไทย
ตลอดจนหลักฐานด้านเนื.อหา ทําให้ได้ข้อสรุปว่าวรรณคดีเรืองนี.น่าจะมีประวัติความเป็นมา
ตั.งแต่สมัยสุโขทัย แต่ตัวบทได้รับการพัฒนาเรือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เมือมีการนําไป
จารึก หากพิจารณาด้วยแนวทางดังกล่าว วรรณคดีเรืองนี.ยังคงนับได้ว่าเป็นวรรณคดี
สุโขทัยโดยไม่ต้องเปลียนแปลงข้อมูลทางประวัติวรรณคดีไทยเกียวกับยุคสมัยทีแต่ง
ส่วนตัวบทซึงเอื.อต่อการตีความและอาจนําไปใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกยุคทุกสมัยเป็นปจจัย ั
สําคัญทีทําให้วรรณคดีเรืองนี.ดํารงคุณค่าเป็นทีประจักษ์ตลอดมาอย่างไม่เปลียนแปลง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul