เกมลูกเสือ

พลงราชสดุดี

ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ
ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี
พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี
ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา
ทรงอุตส่าห์อบรมบ่นิสัย
ให้มีใจรักชาติศาสนา
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา
เป็นอาภาผ่องพทุธิวุฒิไกร
ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง
กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน
ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย


 ลูกเสือไทย

เหล่าลูกเสือ ของธีรราช
ทะนงองอาจ สืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
สมัครสมาน โดยมีสามัคคีมั่น
พวกเราจะร่วมรักกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา....รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือ
เลื่องลือต่อไปช้า-นาน ร่าเริงแจ่มใส
ใส่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบาน
เพราะกิจการลูกเสือไทย

 


 
 วชิราวุธรำลึก

วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
ก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส
พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย
เทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา
ปฏิภาณรักกษัตริย์ ชาติศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

 

 


 มาร์ชลูกเสือไทย

จริยะและคุณธรรม น้อมนำเราเหล่าลูกเสือเชื้อไทย
รักชาติ ศาสนา องค์พระราชายิ่งดวงใจ
รักษาความดีลูกเสือ เอื้อเฟื้อคนทั่วไป
ระเบียบเพื่อพร้อมวินัย ยึดมั่นในสามัคคี
ญ. เราผูกพัน รวมกัน สมานไมตรี
ลูกเสือน้อมชีวี เพื่อศักดิ์ศรี ลูกเสือไทย
ช. เราพร้อมใจ ห่างให้ไกล จากยาเสพติด
เป็นมารชีวิต จงช่วยคิดทำลาย
(พร้อม)
เราจงหาญกล้า น้อมรักษา อธิปไตย
ปฏิภาณยิ่งใหญ่ เทิดไท้ องค์ราชันย์
เราทุกคนเทิดไว้ อยู่เหนือดวงใจ
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ไซร้ ลูกเสือไทยเด่นทั้งโลกา
 
 
ลูกเสือธีรราช

เหล่าลูกเสือของธีรราช 
ทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์ 
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น     
       พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือเลื่องลือ
ต่อไปช้านาน ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรัก
ให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการ
ลูกเสือไทย

 


 ลูกเสือก้าวหน้า
เกียรติคุณลูกเสือไทยแพร่ไปทั่วสากล        
 ลูกเสือไทยทุกคนต้องรักษา
มุ่งทำดียืนยันตามคำมั่นสัญญา         
 ด้วยศรัทธาสามัคคีมีน้ำใจ
(สร้อย) มาเถิดเรามาช้าอยู่ใย                        
 ลูกเสือไทยมาเร็วไวก้าวเดินไปที่หมายข้างหน้า
มาเถิดเรามาช้าอยู่ใย                                      
ลูกเสือไทยมาเร็วไวก้าวเดินไปที่หมายข้างหน้า
อยู่กันคนละกองก็เป็นพี่น้องกัน                   
มีความรู้สู้งานไม่หวั่นไหว
มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป                    
 อยู่แห่งใดสุขสนุกทุกเวลา

 

 

 


 เพลงสดุดีมหาราชา

ขอเดชะ  องค์พระประมุข  ภูมิพล      
 มิ่งขวัญ  ปวงชนประชาชาติไทย
มหาราช  ขัติยะ  ภูวนัย  ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
       ขอเดชะ องค์สมเด็จพระ ราชินี คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า 
องค์สมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา  ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี 
อ่าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า  เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ของข้าพระพุทธเจ้า  น้อมเกล้าขออัญชุลี  สดุดี  มหาราชา  สดุดี  มหาชินี

ช้า  2  จบ

 

 


ไตรรงค์ธงไทย

ไตรรงค์ธงไทย ปลิวไสวสวยงามสง่า
สีแดงคือชาติ สีขาว ศาสนา
น้ำเงินหมายว่า พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

 พบกัน

เราพบกัน*** แสนยินดี *** ลูกเสือนี้มี
น้ำใจใฝ่คุณธรรม *** ความสัตย์ซื่อคือเรื่องใหญ่
ร่วมน้ำใจสามัคคีดีต่อกัน
 
พี่น้องลูกเสือ
เราเป็นลูกเสือต้องช่วยเหลือกันและกัน (ซ้ำ)
ทำงานอะไร ต้องเข้าไปช่วยกัน (ซ้ำ)
เพื่อความสัมพันธ์ มีน้ำใจไมตรี
อย่าทำเมินเฉย นิ่งอยู่เลยไม่ดี
ต้องช่วยกันซี พี่น้องลูกเสือช่วยกัน

 ในหมู่ลูกเสือ

ในหมู่ลูกเสือ เมื่อรวมเราอยู่
ต่างคนต่างรู้กันดี ว่าหน้าที่ทุกอย่าง
ต้องช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่างงานทุกอย่าง งานทุกอย่าง
จะเสร็จโดยง่ายดาย


ลูกเสือจับมือ

ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นมือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ำ)
ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือจับมือ จับมือนั้นหมายถึงมิตร
เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ ยิ้มด้วยเมื่อการจับมือ (ซ้ำ)
เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน


อยู่แห่งไหน

อยู่ที่ไหน เหนือ กลาง ใต้
อีสาน......... หรือที่ใด
จงพร้อมจิตพร้อมใจ ร่วมกันพัฒนา
เรามารักกันไว้ ๆ ๆ


 เพลงสรรเสริญพระบารมี

ข้าฯวรพุทธเจ้า   เอามโนและสิระการ
  นบพระภูมิบาล บุญญดิเรก เอกบรมจักรินทร์ 
พระสยามมินทร์  พระยศยิ่ง ยง  
เย็นสิระเพราะพระบริบาล ผลพระคุณ  ธ   รักษา 
  ปวงประชาเป็นสุขศาสตร์ 
ขอบันดาล  ธ   ประสงค์ใด 
  จงสถิตดัง  สมวรหฤทัย  
ดุจจะถวายชัย   ชัยโย

 


  เราสู้

             บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า  เสียเลือด   เสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า  จะได้มีพสุธาอาศัย อนาคตจะต้องมีประเทศไทย  มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย   ถึงขู่ฆ่าล้างโครตก็ไม่หวั่น   จะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ที่นี่  สู้ตรงนี้  สู้จนตาย   ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู  บ้านเมืองเรา เราต้องรักษา  อยากทำลายเชิญมา เราส   เกียรติศักดิ์ของเรา เราเชิดชู   เราสู้ไม่ถอย สักก้าวเดียว 
                                                      มาร์ชลูกเสือ      

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์สิลูกผู้ชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายสิลูกเสือไทย รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรง และอดทน เราจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แม้ลำบากตรากตรำก็ต้องทำให้สำเร็จทำ ทำ ทำ ข้าสัญญาว่าจะทำ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ รักชาติให้มั่นไว้ ดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 ช่างโชคดีวันนี้ที่มาพบเธอ(ซ้ำ) ฉันดีใจจริงนะเออ มาพบเธอฉันสุขใจ
เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร(ฉันนั้นอยู่ สบายกายและใจ) เราร้องเพลงเพลินฤทัยให้หัวใจสุขสำราญ
ปรบมือไปให้พร้อมเพรียง(ซ้ำ) ยกมือไว้ ส่ายหัวเอียงให้พร้อมเพรียงตามกัน แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน(ซ้ำ)มือท้าวเอว ซอยเท้าพลัน ให้พร้อมกันเถิดเอย

 

 

 

 


 เพลงแห่พวงมาลัย
แล้วจัดแจงแห่พวงมาลัย  เอ้อ เออ เอิ้ง เอย  ไปให้ประธาน (ซ้ำ)
เราหมู่บริการสำราญใจเอย   เอ๋ย โอละหน่ายหน่อยเอย....
พวงมาลัยพวงนี้  เอ้อ เออเอ้ง เอย จากดวงใจ  (ซ้ำ)
พวกเราลูกเสือไทยมอบจากใจเอย เอ๋ย ...........แห่กันไป  รำกันไป  เอ้อ ..............ให้สนุก (ซ้ำ)
ลูกเสือเราไม่มีทุกข์สนุกจริงเอย เอ๋ย.......
เวียนจากขวาไปซ้าย เอ้อ.... ครบสามรอบ (ซ้ำ)นำมาลัยมามอบให้ท่านประธานเอย เอ๋ย............
แล้วบรรจงส่งมาลัย เอ้อ............. ให้ประธาน (ซ้ำ)
ขอให้ท่านชื่นบานสำราญใจเอ๋ย.......

 

 

 

 

 


 เพลง  มาลัยชาวค่าย
กลองยาวเร้าหทัย  แห่งพวงมาลัยให้สุขสำราญ (ซ้ำ)  เราหมู่บริการสนุกสนานหนักหนา  มาเถิดพี่น้อง  มาร่วมร้องบรรเลง  จะสด ชื่นครื้นเครง 
(สร้อย 1)  หล่า ล้า ลา ลา หล่า หล่า ล้า ลา ลา หล่า   จะสดชื่น      ครื้นเครง  ต้องโห่กันเองสักสามลา
(สร้อย 2)  หล่า ลา ลา ล้า ลา ล้า หล่า ลา ลา   แห่เอยมาลัยแห่รอบกองไฟ วนขวามือเรา (ซ้ำ)  เถิดเทิงกลองยาวสนุกเกรียวกราวหนักหนา  หากแม้นบังเอิญมาลัยได้เดินผ่านใคร  โห่สักครั้งหน่อย    เป็นไร  (สร้อย 1).....................
โห่สักครั้งหน่อยเป็นไร  เพื่อเป็นแรงใจคนแห่มา  (สร้อย 2)......
มาลัยพวงงามเราพยายามทำกัน  (ซ้ำ)  เตรียมมาให้ท่านผู้เป็นประธาน  นั่นหนา  หากแม้นไม่ถูกใจ   ต้องขออภัยมณี  หมดฝีมือแค่นี้   (สร้อย 1)............ หมดฝีมือแค่นี้  อยากทำให้ดีไม่มีเวลา          (สร้อย 2)........


                        เพลงแมงอีฮุม
ฝนเทลงมา ๆ ๆ , ให้นาตูฮ่ง ๆ ๆ
ให้โสร่งตูเปียก ๆ ๆ , ให้เสื้อตูเปียก ๆ ๆ
แมงตับเต่าออกลูกทางหลัง , เป็นแมงอันหยัง
โอ้แมงอีฮุม ๆ ๆ , ใต้ต้นหมากเขียบ ๆ ๆ


                  เพลงสูตรคูณเพลินเพลง
สูตรคูณเพลินเพลง , 2 - 1 - 2
บรรเลงแล้วท่อง , 2 - 2 - 4
ใครมัวยิ้มย่อง , 2 - 3 - 6
ไม่ท่องก็ลืม ลื้ม ลืม , 2 - 4 - 8
มาเร็วมาฟังเขาซีท่องไปเร็ว ๆ , 2 - 5 -10 .........2
                    ในหมู่ลูกเสือ     
            ในหมู่ลูกเสือ เมื่อมามาร่วมอยู่    
 ต่างคนต่างรู้กันดีว่าหน้าที่ทุกอย่าง
ต้องช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่าง                
      งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย


 
เพลงกฎลูกเสือ (หมอลำ)
น้ำค้างพรมลมเย็นออกลางดึก คำนึงนึกกฎลูกเสือเพื่อปลุงสมอง
หนึ่งมีเกียรติ สองรักชาติ พักดีปอง สามประคองหน้าที่ สี่มิตรคน
ห้าสุภาพไม่งันงก หกเมตตา เจ็ดเชื่อฟังวาจา อย่าสับสน
แปดเริงร่า เก้ามัธยัสถ์ ไม่อับจน สิบเป็นคนประพฤติชอบวาจาใจ
จำเอาไว เอาไว คนสวยของพี มีสิบข้อเท่านี้ จำไว้ อย่าลืม
อ้ายซิปลื่มถ้าน้องจือจำไป พัฒนาลูกเสือไทย ให้เจริญเด้อน้องงงง
 

 

 


 เพลงลูกเสือก้าวหน้า
เกียรติคุณลูกเสือไทยแพร่ไปทั่ว  สากล         
ลูกเสือไทยทุกคนต้องรักษา
มุ่งทำดียืนยันตามคำมั่น
 สัญญา       ด้วยศรัทธาสามัคคีมีน้ำใจ
(สร้อย)
มาเถิดเรามาช้าอยู่ใย
 ลูกเสือไทยมาเร็วไวก้าวเดินไปที่หมายข้างหน้า
มาเถิดเรามาช้าอยู่ใย
ลูกเสือไทยมาเร็วไวก้าวเดินไปที่หมายข้างหน้า
อยู่กันคนละกองก็เป็นพี่น้องกัน
มีความรู้สู้งานไม่หวั่นไหว
มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป  
 อยู่แห่งใดสุขสนุกทุกเวลา 

 

 

 


          เพลงลูกเสือธีรราช
เหล่าลูกเสือของธีรราช
ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อ
พงศ์พันธ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น
พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา รักษาชื่อ
สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน
พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือทย

 

 

 


 เพลงลูกเสือลำลึก
วชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าประชา
ก่อกำเนินลูกเสือมาข้าเลื่อมใส
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย
เทอดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี
ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณเทอดบูชา 
ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย
ดั่งใจปอง


 

 

สร้างโดย: 
นางอัญชลี สง่าทอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์