ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ ลำดับที่ 001-100

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ

1. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
ผู้จัดทำ นางสาวยุวดี เปาอินทร์ โทร 0890723975
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16638
2. โรงเรียน วัดบึงทองหลาง
ที่อยู่ 1 แยก 41 ซ.ลาดพร้าว101 ข.คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่อง Tian an men
ผู้จัดทำ สุปราณี พอกพูน โทร 0895029020
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17194
3. โรงเรียน วัดบึงทองหลาง
ที่อยู่ 1 แยก 41 ซ.ลาดพร้าว101 ข.คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่อง การสัก tattoo
ผู้จัดทำ สุปราณี พอกพูน โทร 0895029020
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17257
4. โรงเรียน วัดบึงทองหลาง
ที่อยู่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ชื่อเรื่อง สนุกกับการคูณ
ผู้จัดทำ นางยุพดี หลีรัตนะ โทร 0897832577
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/
5. โรงเรียน วัดบึงทองหลาง
ที่อยู่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240
ชื่อเรื่อง รำวงมาตรฐาน
ผู้จัดทำ นางสาวจิตราวดี กลิ่นหอมดี โทร 0819229199
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17209
6. โรงเรียน ทวีธาภิเศก
ที่อยู่ 505/5 ซ.อิสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ถนนอิสระภาพ กรุงเทพฯ 10600
ชื่อเรื่อง คีตกวีเอกของโลก : ยุคบาโรค
ผู้จัดทำ นายจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ โทร 081-347-16
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
7. โรงเรียน วัดราชบพิธ
ที่อยู่ 3 เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง ถ.สนามไชย กทม.10200
ชื่อเรื่อง ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์
ผู้จัดทำ นายประสงค์ สกุลบัวบาง โทร 0860175770
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17170
8. โรงเรียน บ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์ )
ที่อยู่ 39/2 ม.2 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ชื่อเรื่อง ผีตาโขน...ประเพณีของชาวลุ่มน้ำเลย
ผู้จัดทำ นางสาวลัดดา ทองโคตร โทร 0831236480
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17326
9. โรงเรียน วัดสุทธาราม
ที่อยู่ 403/1 ซอยเจริญนคร 46 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600
ชื่อเรื่อง คุณค่าอาหาร
ผู้จัดทำ นางสาวจริยา สนธิสอาด โทร 0868966320
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17206
10. โรงเรียน บ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์ )
ที่อยู่ 39/2 ม.2 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ชื่อเรื่อง ปะการัง
ผู้จัดทำ นางสาวลัดดา ทองโคตร โทร 0831236480
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17393
11. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ประวัตินักบุญเปาโล
ผู้จัดทำ เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ โทร 0898108961
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17611
12. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ทักษะในการเล่นฟุตบอล
ผู้จัดทำ นายรณชัย ด่านศรีกุล โทร 0898876521
สาระวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/17678
13. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง แถบเครื่องมือในโปรแกรม MS Powerpoint 2003
ผู้จัดทำ นายกฤษณะ ชนประเสริฐ โทร 0802312993
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17672
14. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง การวัดความยาว
ผู้จัดทำ นางสาวกอบแก้ว ไชยมงคล โทร 022118413
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17707
15. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง พระจันทร์อวดดี
ผู้จัดทำ จรัสศรี ชัยะโสตถิ โทร 022118413
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17699
16. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง pronom relatif
ผู้จัดทำ บงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์ โทร 0865699694
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17612
17. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง เครื่องมือเกษตร
ผู้จัดทำ นางสาวอำภา บุญเจริญ โทร 0812555404
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17630
18. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง โจทย์ปัญหาการลบ
ผู้จัดทำ จิตติมา ทองเมืองหลวง โทร 0890763275
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17629
19. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง สังคีตนิยม
ผู้จัดทำ นายมธุรส ชุ่มทอง โทร 0860113553
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17639
20. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง วันสงกรานต์
ผู้จัดทำ สุมาณี ทรัพย์จรูญวงศ์ โทร
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17716
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปแล้ว โดยใช้ชื่อเรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น ปิโตรเลียม หน้าที่ 9 ลำดับที่ 170

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปเเล้วจะขอเเก้ผู้จัดทำจาก thanyaporn เป็นอ.กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐเเละช่วยเปลี่ยนเบอร์โทร จาก0869889888เป็น089-7760458

ขอความกรุณาเปลี่ยนด้วยค่ะ (เบอร์โทรนี้นะค่ะ)

รูปภาพของ ssspoonsak

บอกด้วยว่าลำดับที่เท่าไรครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

 

...ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปเเล้วจะขอเเก้ผู้จัดทำจาก thanyaporn เป็นอ.กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐเเละช่วยเปลี่ยนเบอร์โทร จาก0869889888เป็น089-1160458

ขอความกรุณาเปลี่ยนด้วยค่ะ

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปเเล้วจะขอเเก้ผู้จัดทำจาก thanyaporn เป็นอ.กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐเเละช่วยเปลี่ยนเบอร์โทร จาก0869889888เป็น089-1160458

ขอความกรุณาเปลี่ยนด้วยค่ะ

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปเเล้วจะขอเเก้ผู้จัดทำจาก thanyaporn เป็นอ.กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐเเละช่วยเปลี่ยนเบอร์โทร จาก0869889888เป็น089-1160458

ขอความกรุณาเปลี่ยนด้วยค่ะ

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปเเล้วจะขอเเก้ผู้จัดทำจาก thanyaporn เป็นอ.กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐเเละช่วยเปลี่ยนเบอร์โทร จาก0869889888เป็น089-1160458

ขอความกรุณาเปลี่ยนด้วยค่ะ

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad39

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 135 ขอเพิ่มตัวเลข URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18553

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปแล้ว โดยใช้ username ann28320

อยู่ในลำดับที่ 91 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ใส่ชือผู้จัดทำเป็น รัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 026743779

ขอเปลี่ยนเป็น อาจารย์กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง

เบอร์โทรศัพท์ 0868863175

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ชื่อ Username : wannaapaa

อีเมล : originalbadly@hotmail.com

ชื่อเรื่อง : แก้ไขการส่งสื่อ

จ.กรุงเทพมหานคร ลำดับที่ 77 หน้าที่ 4

เนื่องจากว่าการแจ้งส่งสื่อประเภทบุคคลต้องการจะแก้ไขนามสกุลผู้จัดทำจาลี้สกุลทิพย์ เป็น ศรีวิไลสกุลวงศ์

และต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรจาก 02-6752493 เป็นเบอร์ 080-2866814

รูปภาพของ ssspoonsak

แก้ไขแล้ว
แจ้ง url มาด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad39

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 135 ขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จาก 0850229822  เป็น

0841121900

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปแล้ว โดยใช้ user name Parida_S

อยู่ในลำดับที่ 96 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ใส่ชือผู้จัดทำเป็น พชรินทร์ ไพบูลย์ศิริ เบอร์โทรศัพท์ 0818086627

 ขอเปลี่ยนเป็น อาจารย์ ปาลิดา สวนชัง เบอร์โทรศัพท์ 0879195842

ชื่อ Username : Palida

อีเมล : Palida@hotmail.com

ชื่อเรื่อง : แก้ไขการส่งสื่อ

จ.กรุงเทพมหานคร ลำดับที่ 95

เนื่องจากว่าการแจ้งส่งสื่อประเภทบุคคลต้องการจะแก้ไขชื่อผู้จัดทำจากกชพร เจียรพัฒนาคม เป็นอ.ปาลิดา สวนชัง

และต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรจาก 081 - 4082814 เป็นเบอร์ 087 - 9195842

ขอแก้ไขรายชื่อและผลงานครับ

เนื่องจากได้แจ้งรายชื่อผิดเป็นpaworawan จึงขอแก้ชื่อเป็น  อาจารย์กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ
ลำดับที่85 กรุงเทพ
http://www.thaigoodview.com/node/18392

ลำดับที่83 กรุงเทพมหานคร
http://www.thaigoodview.com/node/18386
เนื่องจากเขียนชื่อคุณครูผิดจาก กัณณีพรณ์  ขอเปลี่ยนเป็น  อ.กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์