ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ลพบุรี

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ลพบุรี

1. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย
ผู้จัดทำ นางสาววิไลลักษณ์ ชาติเจริญ โทร 036629175
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16621
2. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู่ 1 หมู่1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง เก่งอังกฤษทำอย่างนี้
ผู้จัดทำ นางพจนวรรณ บุญเกิด โทร 0813761570
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/16622
3. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
ชื่อเรื่อง โรคที่มากับคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นางสาวศิประพร หอมกระจาย โทร 0861281430
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16615
4. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
ชื่อเรื่อง สำนวนไทย
ผู้จัดทำ นางแสงทอง สุขเกษม โทร 0879071077
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16630
5. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง ป่าสักชลสิทธิ์ มรดกชีวิตและสายน้ำ
ผู้จัดทำ นางทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด โทร 0813468516
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL