ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ลพบุรี

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ลพบุรี

1. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย
ผู้จัดทำ นางสาววิไลลักษณ์ ชาติเจริญ โทร 036629175
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16621
2. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู่ 1 หมู่1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง เก่งอังกฤษทำอย่างนี้
ผู้จัดทำ นางพจนวรรณ บุญเกิด โทร 0813761570
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/16622
3. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
ชื่อเรื่อง โรคที่มากับคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นางสาวศิประพร หอมกระจาย โทร 0861281430
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16615
4. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
ชื่อเรื่อง สำนวนไทย
ผู้จัดทำ นางแสงทอง สุขเกษม โทร 0879071077
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16630
5. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง ป่าสักชลสิทธิ์ มรดกชีวิตและสายน้ำ
ผู้จัดทำ นางทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด โทร 0813468516
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16623
6. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 ม.6  ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ชื่อเรื่อง ละครนอก.. หนึ่งในละครไทยที่เด็กไทยต้องรู้
ผู้จัดทำ นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทอง โทร 0891991319
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16625
7. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
ชื่อเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นางเนาวรัตน์ ใจการุณ โทร 0865121458
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16643
8. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
ชื่อเรื่อง บรรยากาศ
ผู้จัดทำ นางเรไร แสงทอง โทร 085181808
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16635
9. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6  ต. โพนทอง  อ. บ้านหมี่  จ. ลพบุรี  15110
ชื่อเรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จัดทำ นางสาวนารี มะเดื่อ โทร 0871095645
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16620
10. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี (15110)
ชื่อเรื่อง เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หมวก 6 ใบ
ผู้จัดทำ ครูเกษร พุ่มลำเจียก โทร 0899058444
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16629
11. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6  ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง นิทานพื้นบ้าน
ผู้จัดทำ นางสาวศรีสุดา ลัทธิคุณ โทร 036471952
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16624
12. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู่ ต.หนองเต่า  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
ชื่อเรื่อง การใช้เพลงประกอบการสอน
ผู้จัดทำ นางสมนึก  ศรีสุข โทร 0890620647
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/16617
13. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมุ่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง การทำนา
ผู้จัดทำ นายสุรินทร์  ขันหล่อ โทร 036628353
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16651
14. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมุ่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง HTML ไม่ใช่ของยาก
ผู้จัดทำ พิสมัย ศุภพงษ์ โทร 0896736112
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16489
15. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6 ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง กระบวนการย่อยอาหาร
ผู้จัดทำ นางอารีย์ จันทร โทร 036610609
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16618
16. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู่ ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง ความทรงจำที่อยากเล่า
ผู้จัดทำ นางสมนึก ศรีสุข โทร 0890620647
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16689
17. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง การละเล่นของชาวไทยพวน
ผู้จัดทำ คุณครูทิวาทิพย์  เอี่ยมสอาด โทร 0813468516
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16668
18. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ผู้จัดทำ นางเรไร  แสงทอง โทร 0851818186
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16658
19. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่  6  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง ประวัตินักคณิตศาสตร์
ผู้จัดทำ นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์ โทร 0819918813
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16627
20. โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา
ที่อยู่ ตำบลสนามแจง   อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง ซอฟต์แวร์
ผู้จัดทำ นางพรทิพย์ ทานะมัย โทร 0871180621
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16647
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 271 คน กำลังออนไลน์