ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่อมลอง สำนักงานเขตพื้น

ชื่อเรื่อง                       รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม


                                   ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่อมลอง


                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  5 


 


ผู้ประเมิน                 นายสัญญา  ศรีบุญเรือง


                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อมลอง


ระยะเวลาดำเนินการ    16  พฤษภาคม  2556 –  31  มีนาคม  2557


 


บทคัดย่อ


                      การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่อมลอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  5   ในปีการศึกษา 2556  โดยใช้การประเมินตามรูปแบบ จำลองซิปป์ (CIPP  Model)  ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam)  4  ด้าน  คือ


ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการดำเนินงาน  และด้านผลผลิต


                   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  โดยสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ครูผู้สอน   นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน


และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น  110   คน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)


                      ผลการประเมินปรากฏดังนี้


                      1.  ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ


                            ผลการวิเคราะห์การให้สัมภาษณ์ของครูสายผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา


ขั้นพื้นฐานที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ สรุปได้ว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย


ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  5    ในยุทธศาสตร์ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Moral and Ethics)   วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน  เหมาะสม  ครอบคลุม  สอดคล้องกับนโยบาย


ของโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  นอกจากนั้น


ยังสอดคล้องกับสภาพความต้องการในการพัฒนาของนักเรียน ความต้องการของผู้ปกครอง


และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   ตลอดจนมีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน  ระยะเวลา


ในการดำเนินโครงการ  และกิจกรรมมีความเหมาะสม  ชุมชนมีความพร้อมและยินดี


ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม    โรงเรียนมีการจัดทำแผนงานโครงการไว้ล่วงหน้า


การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบในส่วนภาระงานต่าง ๆ ในแผนงานโครงการกำหนดชัดเจนดี


                                                                                          2.  ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ


                      ผลการวิเคราะห์การให้สัมภาษณ์ของครูสายผู้สอน  และกรรมการสถานศึกษา


ขั้นพื้นฐานที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ   สรุปได้ว่า  โรงเรียน


จัดทำโครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนชัดเจน  และต่อเนื่องทุกปี  ผู้บริหารโรงเรียนประชุมชี้แจง  ทำความเข้าใจ  และออกคำสั่งแต่งตั้งผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการและกิจกรรม 


มีการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน   สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง   ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมโดยได้จัดสรรงบประมาณ


ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น   ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครองนักเรียน  ทั้งด้านงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  ตลอดทั้งแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   กิจกรรมและวิธีดำเนินงานของโครงการมีความเหมาะสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์


และเป้าหมายที่กำหนดไว้


                   3.  ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ


                      ผลการวิเคราะห์การให้สัมภาษณ์ของครูผู้สอน  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล   ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ  สรุปได้ว่า  การวางแผนดำเนินโครงการ  โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการ


ในการพัฒนาของโครงการ  กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ


ของโรงเรียน ชุมชนและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  โรงเรียนได้กำหนดบทบาทหน้าที่


ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   มีการประชุมชี้แจง   ทำความเข้าใจ    ส่วนการวางระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของการดำเนินโครงการยังไม่มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน    การดำเนินงาน


ตามโครงการ  โรงเรียนได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน


ไว้อย่างชัดเจน  การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  ผู้บริหารโรงเรียน


ให้ความสำคัญกับการกำกับ   ติดตาม  และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ   โรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินโครงการโดยให้คณะครู  นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน 


มีการสรุปผล  จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  5     มีการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากการประเมินโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง


                      4.   ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ


                             ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประเมินจากระดับการปฏิบัติ


ตามคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


ต่อโครงการ   สรุปได้ดังนี้


                             4.1  การประเมินผลผลิตของโครงการจากระดับการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อมลอง   ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ย


อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   การปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม


ที่พึงประสงค์ของนักเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด  2  ด้าน   คือ  ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และด้านความซื่อสัตย์สุจริต    อยู่ในระดับมาก  6  ด้าน  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้    ด้านความมีวินัย    ด้านความเมตตา  ด้านความรับผิดชอบ   ด้านค่านิยมความเป็นไทย  ด้านความกตัญญู  และด้านความประหยัดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                                       


                             4.2  การประเมินผลผลิตของโครงการ จากระดับความพึงพอใจของครูผู้สอน  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน


บ้านดงโทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับแรก  คือ  กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม


ที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยภาพรวม   ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมโครงการ  และการมี


ส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการร่วมโครงการ    ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  การเสริมแรงให้กำลังใจของผู้บริหาร 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์